Kdo jsme ...

Společenství křesťanů Kunvald

Jsme společenstvím křesťanů, které se pravidelně schází v Domku na Sboru. Tvoříme misijní skupinu Křesťanského sboru Žamberk. Patříme do protestantské, evangelikální církve. V našem společenství uplatňujeme prvky charismatické zbožnosti. Chceme šířit víru v celém podhůří Orlických hor. Chceme, aby v Kunvaldu vznikl místní sbor živých křesťanů. Jsme si vědomi, že jsou zde historické kořeny Jednoty bratrské.  Většina z nás jsou žamberáci a lidi z blízkého okolí. Od září 2013 začínáme působit i v Žamberku. V současné době, v rodinném centru POHODA, se uskutečňují setkání dětí, které mají zájem o křesťanské duchovní hodnoty a to v atmosféře kamarádství a pohody.

 

... a čemu věříme

Jsme částí Křesťanského sboru Žamberk. V září 2007 došlo k jeho  rozdělení vzhledem k některým rozdílným postojům ohledně působení a roli Duch svatého v životě křesťana.

Hlásíme se ke Křesťanským sborům, které jsou jednou z registrovaných církví podle Zákona  č.3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech.

Přijali jsme název Společnství křesťanů Kunvald kvůli tomu, že byl požadavek na jasně odlišení od původního sboru v Žamberku, ale i proto, že jsme laskovostí synodní rady CČE v Praze a městysu Kunvald našli útočiště v Domku na Sboru, kde se od léta 2008 pravidelně scházíme.

Věříme v trojjediného Boha, který je nebeským Otcem , Synem a Duchem svatým . Otec dává Ducha svému Synu a Syn posílá Ducha Církvi Boží  o Letnicích.

Hlásáme evangelium Boží, které obsahuje dobrou zprávu o spasení zadarmo z milosti, díky víře v oběť Ježíše Krista na Golgotě a je potvrzováno působením moci Boží skrze Ducha svatého viditelnými znameními a zázraky.

Jsme charismatičtí evangelikálové, kteří hlásájí spasení z milosti v jistotě, že Pán zná ty, kdo jsou jeho a setká se s nimi v nebi.

Toužíme po duchovních darech (charismatech), které udílí Duch sv. Jsme vysvobozeni z marnosti života bez Boha a postaveni na Skálu věků - na Kristu.

V  Jeho jménu a v moci Jeho krve stojíme v pravomoci Božích dětí, kteří mají Boží sílu k vítěznému životu a autoritu nad démonskými silami moci zla. Jeho moc (Krista) se dokonává v naší slabosti tzn. v nás a skrze nás působí Duch sv. (rozuměj Boží moc).

Nejsme  "nerozumní". Ve vezdejších věcech jsme plně konkurenceschopní a žijeme životem řádných a odpovědných občanů.

Ve věcech víry v Boha  máme postoj dítěte, které bezmezně věří  svému otci.

Nebeský Otec nás miluje věčnou Boží láskou stejně jako náš Pán, Ježíš Kristus a to skrze Ducha sv.  Věříme v to, že Otec dal svého Ducha Synu člověka (Ježíši ) , který na zemi oslavil v Jeho síle a moci svého Otce. Boží Syn se vzdal své moci a slávy, která mu od věků patří a stal se Synem člověka (člověkem jménem Ježíš) . Jako Syn člověka přijímá tu samou moc Božího Syna skrze Ducha sv. a je v Něm plnost božství . V Jeho síle a moci ( rozuměj Ducha sv. ) dokázal žít na zemi ke slávě svého Otce a nakonec zemřít na kříži.

Ježíšovou mocí ke zjevení slávy Otce na zemi je Duch sv,, kterého nám po svém nanebevstoupení seslal oslavený Syn člověka z nebe, z místa svého přebývání k tomu, abychom měli sílu a moc k šíření Božího království na zemi.

Skrze Ducha sv. v nás přebývá Otec a Syn . Tím postupně vírou vrůstáme do charakteru Boha k oslavení nebeského Otce a Pána Ježíše v očích lidí Chceme, aby každý poznal Ježíše jako svého Spasitele a Pána. Aby každý poznával, že Ježíš Kristus je tentýž, včera i dnes na věky věků. Že je stejný ve své lásce, moci a síle, kterou proměňuje životy lidí v každé době.   

Chceme šířit známost Boha v českém národě . Chceme vykopat zasypané studnice poznání Boha právě na místě, kam v roce 1457 přišli první exulanti z Prahy, aby za deset let (v roce 1467) dali vzniknout církvi, která v českém národě nemá obdoby  - Jednotě bratrské.

Iz. 58:12 " Co bylo od věků v troskách, vybudují ti, kdo z tebe vzejdou, opět postavíš, co založila minulá pokolení. Nazvou tě tím, jenž zazdívá trhliny a obnovuje stezky k sídlům.

Naším mottem je heslo: "Boží láska v moci

Naší zástavou a znamením do nebeské oblasti je prapor , kde je zobrazen Lev z Judy s beránčí hlavou (Ježíš je Beránek Boží), který má pod nohama hada (ďábla) a výše uvedený verš Písem.

Naší touhou je probuzení českého národa k víře v Krista jako svého Spasitele a Pána.

Václav Dobiáš, květen 2012