Kdo jsme ...

KŘESŤANSKÉ CENTRUM

Jsme Společenstvím křesťanů, které se pravidelně schází v

Nádražní ul. čp. 500 - Pěší zóna, místnost v 1 patře.

--------------

  Vstup z Pěší zóny do průjezdu a dveřmi, na pravé straně od příchodu, do 1 patra.


Patříme do protestantské, evangelikální církve. V našem společenství uplatňujeme prvky charismaticko - evangelikální zbožnosti. Chceme šířit víru a poznání Boha v podhůří Orlických hor.

 

 

... a čemu věříme

Jsme částí Křesťanského sboru Žamberk. V září 2007 došlo k jeho  rozdělení vzhledem k některým rozdílným postojům ohledně působení a roli Duch svatého v životě křesťana.

Hlásíme se ke Křesťanským sborům, které jsou jednou z registrovaných církví podle Zákona  č.3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech.

Přijali jsme název Společnství křesťanů kvůli tomu, že byl požadavek na jasně odlišení od původního sboru v Žamberku

Věříme v  Boha, který je nebeským Otcem , Synem a Duchem svatým . Otec dává Ducha svému Synu a Syn posílá Ducha Církvi Boží  o Letnicích.

Hlásáme evangelium Boží, které obsahuje dobrou zprávu o spasení, díky víře v oběť Ježíše Krista na Golgotě a je potvrzováno působením moci Boží skrze Ducha svatého viditelnými znameními a zázraky.

Jsme charismaticko evangelikální křesťané, kteří hlásájí spasení z milosti v jistotě, že Pán zná ty, kdo jsou jeho a setká se s nimi v nebi.

Toužíme po duchovních darech (charismatech), které udílí Duch sv. Jsme vysvobozeni z marnosti života bez Boha a postaveni na Skálu věků - na Kristu.

Ve jménu Ježíš  a v moci Jeho krve stojíme v pravomoci Božích dětí, které mají Boží sílu k vítěznému životu. Jeho moc (Krista) se dokonává v naší slabosti tzn. v nás a skrze nás působí Duch sv. (rozuměj Boží moc).

Nejsme  "nerozumní". Ve vezdejších věcech jsme plně konkurenceschopní a žijeme životem řádných a odpovědných občanů.

Ve věcech víry v Boha  máme postoj dítěte, které bezmezně věří  svému otci.

Nebeský Otec nás miluje věčnou Boží láskou stejně jako náš Pán, Ježíš Kristus a to skrze Ducha sv.  Věříme v to, že Otec dal svého Ducha Synu člověka (Ježíši ) , který na zemi oslavil v Jeho síle a moci svého Otce. Boží Syn se vzdal své moci a slávy, která mu od věků patří a stal se Synem člověka (člověkem jménem Ježíš) . Jako Syn člověka přijímá tu samou moc Božího Syna skrze Ducha sv. a je v Něm plnost božství . V Jeho síle a moci ( rozuměj Ducha sv. ) dokázal žít na zemi ke slávě svého Otce a nakonec zemřít na kříži.

Ježíšovou mocí ke zjevení slávy Otce na zemi je Duch sv,, kterého nám po svém nanebevstoupení seslal oslavený Syn člověka z nebe, z místa svého přebývání k tomu, abychom měli sílu a moc k šíření Božího království na zemi.

Skrze Ducha sv. v nás přebývá Otec a Syn . Tím postupně vírou vrůstáme do charakteru Boha k oslavení nebeského Otce a Pána Ježíše v očích lidí Chceme, aby každý poznal Ježíše jako svého Spasitele a Pána. Aby každý poznával, že Ježíš Kristus je tentýž, včera i dnes na věky věků. Že je stejný ve své lásce, moci a síle, kterou proměňuje životy lidí v každé době.   

Chceme šířit známost Boha v českém národě . Chceme vykopat zasypané studnice poznání Boha právě na místě, kam v roce 1457 přišli první exulanti z Prahy, aby za deset let (v roce 1467) dali vzniknout církvi, která v českém národě nemá obdoby  - Jednotě bratrské.

Iz. 58:12 " Co bylo od věků v troskách, vybudují ti, kdo z tebe vzejdou, opět postavíš, co založila minulá pokolení. Nazvou tě tím, jenž zazdívá trhliny a obnovuje stezky k sídlům.

Naším mottem je heslo: "Boží láska v moci

Naší zástavou a znamením do nebeské oblasti je prapor , kde je zobrazen Lev z Judy s beránčí hlavou (Ježíš je Beránek Boží), který má pod nohama hada (ďábla) a výše uvedený verš Písem.

Naší touhou je probuzení českého národa k víře v Krista jako svého Spasitele a Pána.

Václav Dobiáš,  aktualizace 12/2019