Znamení a víra

09.09.2012 11:26

Znamení a víra

Mt.12:38 – 42 „Tehdy mu na to řekli někteří ze zákoníků a farizeů: "Mistře, chceme od tebe vidět znamení."  On jim však odpověděl: "Pokolení zlé a zpronevěřilé si hledá znamení; ale znamení mu nebude dáno, leč znamení proroka Jonáše.  Jako byl Jonáš v břiše mořské obludy tři dny a tři noci, tak bude Syn člověka tři dny a tři noci v srdci země.  Mužové z Ninive povstanou na soudu s tímto pokolením a usvědčí je, neboť oni se obrátili po Jonášově kázání - a hle, zde je víc než Jonáš.  Královna jihu povstane na soudu s tímto pokolením a usvědčí je, protože ona přišla z nejzazších končin země, aby slyšela moudrost Šalomounovu - a hle, zde je víc než Šalomoun

Nedávno jsem mluvil o tom, co se bezprostředně stalo před tímto dnešním čtením . Jen to krátce připomenu. K Ježíši přivedli posedlého člověka. V orig.řeckém textu je užito slovo, které se překládá jako „démonizovaný“ . Prostě sužovaný zlými duchy. To se projevovalo jako nevidomost a hluchoněmost. Ježíš ho uzdravil tím způsobem, že z něho démony vyhnal ( MT.12:24) . Z textu 12-té kapitoly evangelia Matoušova vyplývá, že oba příběhy spolu bezprostředně souvisí

Vypadá to, že si z  Ježíše dělají legraci nebo jsou zcela mimo.  Před chvílí vidí přímý zásah Boží moci a zázračné uzdravení těžce zkoušeného člověka a vzápětí chtějí po Pánu Ježíši, aby jim ukázal nějaké znamení. Něco, co nezvratně potvrdí jeho mesiášství

Opět kladou důraz na Židovské učení. Farizeové a zákoníci, kteří  byli oprávněni vykládat Mojžíšův Zákon,   měli problém. Ten nám odhaluje evangelista Jan v sedmé kapitole 

Chrámová stráž měla předvést Ježíše před velekněze a farizeje. Vrací se s prázdnou a na jejich výtku, proč ho nepřivedli, mají zvláštní odpověď „  Nikdo nikdy takto nemluvil!" .  Zde můžeme vidět úžasnou sílu slova za kterým stojí Boží Duch ! Vycvičení vojáci, zvyklí bez skrupulí plnit rozkazy, vědomě nezatknou hledanou osobu i když jí vidí a slyší.

Byli ohromeni a nezasáhli , protože je zasáhlo Boží slovo ! , haleluja. Boží slovo zasahuje mocně lidské srdce a mění jeho úmysly, převrací hodnoty a dává sílu k proměně mysli !

Farizeové je vyplísní a vyšlou jedovatou až existenční otázku : „ I vy jste se dali svést ? „ Zdůrazňují vojákům, že nikdo z farizejů v Ježíše jako Mesiáše neuvěřil Dokonce mluví o lidu jako o chátře, která nezná Zákon. Ztrácí kontrolu a proklejí vlastní lid  slovy „ Kletba na ně „ 
Nejvyšší duchovní autority tím doslova uvolnili démonskou moc do životů svých soukmenovců. Díky této kletbě mohou duchovní síly moci zla démonizovat prokleté . Je to přesně opačná činnost než dělá Pán Ježíš. ON přichází, aby „ nalomenou třtinu nedolomil a doutnající knot neuhasil do chvíle než dovede právo k vítězství “ (MT.12: 20 )

Nepřišel nikoho, jak se říká, dorazit slovy : „ Tak ty jsi tady nalomený, máš samý problém, jsi jedna nemoc, tak tebou se nebudu zabývat“. Jinému neřekl : „Tak ty už nemáš žádnou jiskřičku naděje. Jsi hříšný a hříšným zůstaneš dál

Bůh miluje člověka i když nenávidí hřích. Člověk má právo na vítězství – nad hříchem, nemocemi a nepříznivými okolnostmi, protože Bůh je dobrý a jeho přemýšlení o nás je o pokoji a ne o trápení. Ježíš zmařil svůj život, abychom ho my dostali. ON je golgotským Vítězem. Tam nám vybojoval pravomoc mít a užívat Boží moc skrze působení Ducha sv. v nás a skrze nás !  Haleluja !  ON nikoho nedorazí ani neuhasí. My jsem se nenechali svést, ale svedení a spoutaní jsou ti, kdo odmítají Krista !

Ten kdo lidi doráží a uhasíná je Boží Nepřítel. Žel, teď mu nahráli duchovní autority Izraele na smeč.

Jednou jsem v televizi viděl hádku dvou skupin olašských Romů. Šlo o únos nevěsty z Brna do Ostravy a tak si to přišli před kamery vyříkat. Copak by komerční televize chtěla víc. Dobré soustu pro větší sledovanost jejich zpráv. Ale co tam bylo vysloveno strašných prokletí ……, to jsem v životě neslyšel. Žel, vůbec si neuvědomovali, že slova mají moc a doslova otevírají cestu mocným silám zla do jejich těla a života, aby „ dolamovali nalomené a uhasínali hasnoucí ! „

Teď si přečteme pokračování situace ohledně vědomého neúspěchu chrámové stráže  z Jana 7: 50 – 52 . cit. „  Jeden z nich, Nikodém, který za Ježíšem již předtím přišel, jim řekl:  "Odsoudí náš zákon někoho, aniž ho napřed vyslechne a zjistí, čeho se dopustil?" Řekli mu: "Nejsi ty také z Galileje? Hledej v Písmu a uvidíš, že z Galileje prorok nikdy nepovstane!"

Prostě, farizeové a zákoníci v Písmu nenašli oporu pro tvrzení, že Ježíš je Mesiáš. Přitom je tam celá řada zaslíbení starozákonních proroků, které mohli rozpoznat. Žel, díky jejich výkladům ( rozuměj „učení“) to nerozpoznali a nespíše ani rozpoznat nechtěli. Nikodém byl z řad farizejů, ve třetí kapitole ev. Janova se setkává v noci s Ježíšem a má s ním rozhovor, který zřejmě změnil celý jeho život. Byl takovým „tajným učedníkem“ Pána Ježíše, což se projevilo pak po ukřižování, kdy s Josefem z Arimatie přišli žádat vrchnost o tělo ukřižovaného, aby byl důstojně pohřben.

A teď se vrátíme do textu našeho dnešního čtení . Takže někteří duchovní představitelé, kteří doposud ( ZŘEJMĚ) jen přihlíželi, chtějí jiná, další, možná lepší znamení o tom, že Ježíš je opravdu ten Zaslíbený . Uzdravení posedlého vymítnutím jim nestačilo

Přichází na řadu i myšlenka, zda nechtěli vidět nějaké znamení na Ježíšově těle.Teď už trochu spekuluji, protože teologové znají jeden text nalezený v Kumránu ( JDE O ARCHEOLOGICKÉ NA SUCHÉ PLANINĚ U SEVEROZÁPADNÍHO BŘEHU MRTVÉHO . V LOKALITĚ SE NACHÁZÍ JEDNAK TROSKY SÍDLIŠTĚ ESEJŮ, ŽIDOVSKÉ SEKTY 1 STOL. PŘED KR.  V JEHO OKOLÍ PAK TAKÉ JESKYNĚ, V NICHŽ BYLA NALEZENA HLAVNÍ ČÁST TZV. SVITKŮ OD MRTVÉHO MOŘE) , který popisuje mateřská znaménka jakési mesiášské, blíže neurčené, postavy

Znamení proroka Jonáše

Pán Ježíš je přesvědčen o tom, že viděli a slyšeli dost na to, aby prohlédli kdo je a odpoví jim slovy, cit. „"Pokolení zlé a zpronevěřilé si hledá znamení; ale znamení mu nebude dáno, leč znamení proroka Jonáše“ ( MT.12:39 ) . Hledání dalšího znamení je pro Ježíše hledáním výmluv. Znamení Jonáše proroka se objevuje u synoptiků . Ale jen u Matouše jsou dvě možnosti

První je odkaz na Ježíšovu smrt a vzkříšení . Tak jako byl Jonáš v břiše velké ryby tři dny ( ABY DOSTAL KONEČNĚ ROZUM A ŠEL DO NINIVE SE ZVĚSTÍ O SOUDU A O POKÁNÍ ) , tak byl Ježíš v hrobě a třetí den byl mocí Boží vzkříšen z mrtvých. Toto znamení je pro přítomné tak trochu na vodě. Je to spíše znamení pro nás, kteří stojíme v časové ose dávno za událostmi ( POČÁTEK 1 STOL. PO KR. )

Prorok Jonáš nemohl dokázat své poslání ninivským občanům tím, že by některé jejich zástupce vzal na exkurzi do břicha velké ryby . A jak naložili se zmrtvýchvstáním Krista Židé ? „Pokolení zlé si hledá znamení „ . Tzn., že oni si ho hledají sami a ty, které jim nabízí Ježíš neberou vážně. Je to krásně vidět jak naložili se zprávou, že Ježíš zmizel z hrobu

Duchovní vrchnost si s tím vůbec nelámala hlavu i, cit. Mt.28: 11 – 15 „   Když se ženy vzdálily, někteří ze stráže přišli do města a oznámili velekněžím, co se všechno stalo.  Ti se sešli se staršími, poradili se a dali vojákům značné peníze s pokynem: "Řekněte, že jeho učedníci přišli v noci a ukradli ho, když jste spali. A doslechne-li se to vladař, my to urovnáme a postaráme se, abyste neměli těžkosti." Vojáci vzali peníze a udělali to tak, jak se jim řeklo. A ten výklad je rozšířen mezi židy až podnes „

Chtěl bych položit důraz na to, že „pokolení zlé“ si hledalo samo znamení, které se dalo zpochybnit. Že je někdo nečekaně uzdraven se jim zdá málo. Konec konců . Skoro každé zázračné znamení se dá vyložit jako dílo Boží, nebo, při troše zlé vůle, jako dílo ďábelské.

Dokonce i věřící zpochybňují zázraky a viditelná znamení Boží moci. Můžete se o tom přesvědčit na internetu, ale i při osobním kontaktu. Někdo umístil odkaz na videozáznam kázání Emila Adama, když byl na návštěvě někde v Bratislavě. Reakce evangelikálních křesťanů byla stejná jako farizeů a zákoníků v našem příběhu. Že tam je , cit. „jiný duch“ a káže se tam „ jiné evangelium“. Já si to poctivě celé vyslechl a občas i odkoukal a nic závadného jsem tam nenašel. Naopak. Cítil jsem z toho Boží moc ! Emil byl plný Božího ohně.  Jestliže na to věřící řekne, že tam je „jiný duch“, pak tím říká, že tam je „duch Satanův“ ! Jiný „duch“ neexistuje než Duch sv. a na druhé straně Nepřítel Boží a lidský. 

Zpochybňuje se všechno možné a když odhlédneme od zázraků a viditelných znamení, tak se zpochybňuje i Boží slovo, zpochybňuje se dokonce evangelium a lidé neberou jeho zvěst vážně !

A tady jsme u druhé možnosti , které nabízí znamení proroka Jonáše , cit. „ „Mužové z Ninive povstanou na soudu s tímto pokolením a usvědčí je, neboť oni se obrátili po Jonášově kázání - a hle, zde je víc než Jonáš“ ( MT.12:41)

POZNÁMKA :

ŽIDÉ MĚLI STARÝ ZÁKON ( HEBREJSKÝ , JUDAISTICKÝ) KANONIZOVÁN POSTUPNĚ VE TŘECH KROCÍCH. KANONIZACÍ SE ROZUMÍ PROCES ROZPOZNÁVÁNÍ TOHO, KTERÉ KNIHY BYLY INSPIROVÁNY DUCHEM BOŽÍM A KTERÉ BYLI SPÍŠE FILOSOFICKÝMI ÚVAHAMI RABÍNŮ.  SBÍRKA PĚTI KNIH MOJŽÍŠOVÝCH BYLA UZAVŘENA 400 LET PŘ.KR., SBÍRKA PROROCKÝCH KNIH 200 LET A SPISY 100 LET PŘ.KR.  DNES JE ZA ZÁVAZNÝ POVAŽOVÁN  PALESTINSKÝ KÁNON USTAVENÝ NA PŘELOMU 1. A 2. STOLETÍ N.L. K USTÁLENÍ POSLEDNÍ ČÁSTI HEBREJSKÉ BIBLE - SPISŮ PŘISPĚLO ROZHODNUTÍ DUCHOVNÍHO CENTRA ŽIDOVSKÉHO NÁBOŽENSTVÍ V JABNE (JAMNII) V PALESTINĚ.

Židé znali text proroka Jonáše i jeho příběh. Jak víme, po hrůze prožité v břiše velké ryby, je Jonáš vyvržen na břeh a jde splnit svěřený úkol. Ten spočíval v tom, že tři dny chodil po ulicích velkoměsta starověku Ninive a ohlašoval soud ! ,cit.

Jonáš 3: 4 „  Jonáš vešel do města, procházel jím jeden den a volal: "Ještě čtyřicet dní, a Ninive bude vyvráceno". To je přímo neuvěřitelné. Podivín chodí ulicemi a vyhlašuje, že za 40 dní bude město zničeno. Dnes by takového extrémistu zrovna vyhodili z města a vysmáli by se mu. Nebylo na něm nic věrohodného a zajímavého. A jejich reakce : I uvěřili ninivští muži Bohu, vyhlásili půst a oblékli si žíněné suknice od největšího až po nejmenšího ( JON.3:5) 

Reakce mocného vladaře na Boží slovo byla ještě větším zázrakem pokory, cit. „ Ať se zahalí do žíněné suknice, lidé i zvířata, a naléhavě ať volají k Bohu. Každý ať se odvrátí od své zlé cesty a od násilí, které mu lpí na rukou. Kdo ví, možná že se Bůh v lítosti obrátí a odvrátí od svého planoucího hněvu a nezahyneme." (JON.3:8-9 )

Výsledkem jejich pokání ( KE KTERÉMU ANI NEBYLI VYZVÁNI )  byl projev Boží milosti. Slitoval se nad nimi. Ve verši desátém té třetí kapitoly proroka Jonáše je napsáno, cit. „  I viděl Bůh, jak si počínají, že se odvracejí od své zlé cesty, a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil. - A neučinil tak“

Tento příběh je největším znamením pro každého člověka. Jonáš vyhlašoval přicházející soud. V jeho provolávání nebylo ani slovo o milosti. Ninivečtí byli pohané pěstující polytheismus. Přesto věděli co mají dělat, když se na ně nějaký bůh rozzlobí – činit pokání a očekávat milost, cit. ještě jednou :   možná že se Bůh v lítosti obrátí a odvrátí od svého planoucího hněvu

Tohle nevěděli lidé v davu, farizeové ani zákoníci, kteří žádají další znamení kromě těch zázračných. Proto jim Ježíš vytýká, že když stanou spolu s niniveckými muži na posledním Božím soudu, tak  budou jimi zahanbeni, protože oni slyšeli slovo Boží skrze proroka Jonáše a poslechli ho

Teď tady před nimi stojí více než Jonáš, sám vtělený Boží Syn, jejich zaslíbený Mesiáš a oni Mu nevěří . Ještě jednou přečtu ten klíčový verš

Mužové z Ninive povstanou na soudu s tímto pokolením a usvědčí je, neboť oni se obrátili po Jonášově kázání - a hle, zde je víc než Jonáš“ ( MT.12:41) . Před vámi stojí ten, kdo má daleko větší význam, kdo přináší daleko lepší zvěst, kdo jim pomáhá a uzdravuje je. Kdo vyhlásil Boží král. na zemi. Stačí do něj vstoupit a být v něm. ON je víc než Jonáš ! A oni Mu mají naslouchat a věřit jeho slovům 

Znamení královny ze Sáby

Mt.12: 42  „Královna jihu povstane na soudu s tímto pokolením a usvědčí je, protože ona přišla z nejzazších končin země, aby slyšela moudrost Šalomounovu - a hle, zde je víc než Šalomoun“

Druhou, slavnou postavou židovských dějin je král Šalamoun, syn krále Davida. O jeho moudrosti se nesla zvěst do celého světa. Moudrost neznamenala jen chytrost, důvtip a rychlé myšlení. Jeho moudrost byla základem hospodářského úspěchu, který přijela prozkoumat královna ze Sáby ( dnešní Etiopie) a kladla mu otázky. Nebyla ani jedna, na kterou by nedokázal Šalamoun odpovědět.

V 1 Král.5:7 říká, cit. „  Nevěřila jsem těm slovům, dokud jsem nepřišla a nespatřila to na vlastní oči. A to mi nebyla sdělena ani polovina. Překonal jsi moudrostí a blahobytem pověst, kterou jsem slyšela

Věřím, že šlo o velmi cenné rady jak dosáhnout prosperity při vládnutí, protože ho nakonec zahrnula mnohými cennými dary a odjela spokojená zpět do své země ( 1 Král.5 kap. ) . Už na počátku jeho vládnutí se to o něm rozkřiklo, cit.

Šalomounově moudrosti přicházeli naslouchat ze všech národů i ode všech králů země, kteří se o jeho moudrosti doslechli“  (1 KR.5:14)

Ježíš jim na závěr znovu zdůrazňuje : Hle, zde je více než Šalamoun ….a myslí tím sebe .

Jestliže ninivečtí poslechli Jonáše, jestliže králové a vládci naslouchali Šalamounovi, dokonce přijela královna Etiopie, pak by si měli uvědomit, že teď mají poslouchat oni Ježíše z Nazaréta, protože ON je více než  Jonáš a více než Šalamoun.

Musí přijmout Jeho zvěst. Nebo Ho nechat být a žít si po svém. Jiné znamení tomuto pokolení, těmto lidem nebude dáno, než znamení proroka Jonáše a tím je již 20 století zvěst o spasení v Kristu, o tom, že byl třetího dne vzkříšen z mrtvých a vzat po 40 dnech do nebeské slávy, tam , kam vždycky patřil a patří Boží Syn, který se stal Synem člověka, aby nám vydobil spásu na Golgotě a otevřel cestu do Božího království

Ježíši naslouchají lidé na celém světě a činí z toho závěry : Přijít k Němu tak, jak přicházeli králové a mocní k Šalamounovi. Zajímat se o Něj. Klást otázky lidem, kteří o Něm něco ví a mají s Ježíšem nějakou zkušenost. Podobně jako to udělala královna z jihu ( ZE SÁBY) . Činit pokání tak jak ninivečtí občané ačkoli o Bohu nevěděli nic a jen čekali, zda se smiluje. A smiloval se, nevyvrátil to veliké město ….. pro jejich pokání. Proto poslušnost Božímu slovu, protože to slovo vzali vážně a činili správné závěry

Je velmi dobré, když Ježíš nenechá člověka chladným, bez dalšího zájmu. Každý má možnost sehnat si informace, klást otázky věřícím lidem a dozvědět se daleko víc než mají možnost dozvědět se z médií

Cituji  Doc. Jiřího Mrázka, Ph.D „ Boží království které Ježíš uvádí na zem je daleko víc než mohl nabídnout niniveckým Jonáš a více, než mohla najít královna ze Sáby u Šalamouna“  

Do Božího král. může už teď vstoupit každý člověk. Vstoupit vírou v Ježíše jako svého Spasitele. Jde o duchovní, nehmotný prostor ve kterém vládne Bůh.

Jeho vláda nezůstává jen v úrovni textů a učení. Projevuje svou moc i dnes tím, že skrze modlitbu víry dochází k mnohým uzdravením, mnohé se mění uvnitř osobnosti člověka , ale i vnější okolnosti často mizí ve prospěch dobra

Druhého srpna 2012 to bylo už 42 let, kdy jsem svěřil svůj život Pánu Ježíši. Tuhle zkušenost přeji každému. Já bych jí nevyměnil za nic na světě. Znamení Boží milosti, ale i síly a moci je kolem nás dost. Jen je potřeba chtít je vidět a nebýt jak Ježíšovi součastníci, kteří pořád něco žádali k pochopení, ale v podstatě pochopit a přijmout od Něj nic nechtěli . Nakonec každému zbude to poslední a nejdůležitější znamení : Přijmout slova Pána Ježíše za své a stát se Božím dítětem

Amen