Vládcové světa

19.10.2008 12:01

Na podzim 2008 jsem měl kázání v Domku Na Sboru zpracované podle článku J.W.Bakkera : " Duchovní pevnost řeckého intelektualismu v Evropě a křesťanské Církvi" . Jde o rozsáhlou teologicko - filozofickou přednášku. Zaujala mě, protože se často setkávám u křesťanů s odevzdaným postojem, který se až příliš přizpůsobuje myšlení lidí v sekulárním ( světském, nevěřícím) prostředí. Pokusil jsem se vystihnout smysl přednášky a zapracovat tam některé své myšlenky k tématu.

 

 

Vládcové světa

 

1. Hierarchie moci zla 

 

Ef.6: 11 – 12“   Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům tohoto temného věku, proti duchovním silám zla v nebesích

 

„Vládci tohoto světa“ jsou padlí andělé, kteří projevují svůj vliv po celé planetě. Těm slouží  další andělé, kteří uplatňují svůj vliv na určitém místě, území.

 

V podstatě jde o celou hierarchii. Tu má velmi podrobně propracován judaismus

 

Bible zmiňuje dva hlavní „místní duchy“ v knize Daniel: knížete Perského a knížete Řecka. Oba jsou mocnosti s vysokou hodností, které mají vládu ve velkém regionu

 

Dan.10: 12 – 13 „ Řekl mi: "Neboj se, Danieli, neboť od prvního dne, kdy ses rozhodl porozumět a pokořit se před svým Bohem, byla tvá slova vyslyšena a já jsem proto přišel. Avšak ochránce perského království stál proti mně po jednadvacet dní. Dokud mi nepřišel na pomoc Míkael, jeden z předních ochránců, zůstal jsem tam u perských králů  "

 

Proč nám Bůh nezjevil víc z mimozemského, duchovního světa ? Protože není naší věcí přímo bojovat s těmito silami. Vždy bojujeme či vítězíme v Kristu

 

Ten „ochránce perského království“ byla duchovní mocnost. Tím mužem, který mluví s Danielem je zřejmě „epifánie“. Jde o starozákonní zjevení Božího Syna, protože přijímá Danielovo klanění ( v Písmech se stvořené bytosti vždy ohradí, pokud se jim člověk klaní). Mluví o dobrém andělu Míkaelovi, který mu přichází na pomoc v duchovní bitvě

 

2. Neuctívání Boha znamená uctívání Satana

 

Ř 1:21 „ Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu ani mu nebyli vděčni, nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě

 

Pokud člověk nevzdává čest, neuctívá Stvořitele, Spasitele, pak se ocitá pod vlivem jiného duchovního vládce. Jeho vliv je uplatňován skrze služebné duchy, kteří se rovněž vzepřeli Bohu a dnes jdou proti Bohu. Uplatňují duchovní vliv na mysl člověka ! Ta sídlí v naší duši

 

Podívejme se na vliv kultu Diany v Efezu. Demétrios, zlatník se proti Pavlovi postavil. Sk. 19: 26b „ …tenhle Pavel přemluvil a svedl mnoho lidí nejen z Efezu, nýbrž skoro z celé provincie. Říká, že bohové udělaní lidskýma rukama nejsou žádní bohové

 

Na první pohled je to otázka živobytí řemeslníků vydělávajících na náboženství, ale podstatu odkrývá sám zlatník „  Je nebezpečí, že ……. i chrám veliké bohyně Artemidy nebude považován za nic, a začne upadat sláva té, kterou uctívá naše provincie i celý svět

 

Tady už působí duchovní vliv démonských sil, které stojí za uctíváním bohyně ! Podstatou a smyslem je odvedení člověka od uctívání Boha Stvořitele, od spásy duše

 

Proč se to stalo ?

 

Předtím Pavel denně  kázal v Tyranově škole, Židé i pohané slyšeli slovo Páně  a Sk.19: 11Bůh konal skrze Pavla neobvyklé mocné činy“ . Mnozí, zabývající se magií, uvěřili a pálili drahé knihy, které obsahovali návody jak se spojit s duchovním světem moci zla ! Už je nepotřebovali protože jejich duchovním zdrojem se stal Ježíš ! 

 

3. Řecká kultura umožnila expanzi evangelia, ale současně ho oslabuje  

 

Řecká kultura měla zpřístupnit evangelium světu, ale přitom měli judaistické kořeny zůstat  nedotčeny. Nestalo se a postupně došlo k tomu, že se smísilo pohanství s křesťanstvím ( od 3 stol. po Kr.)

 

Důsledkem je ochromení Církve po celou dobu její existence. Projevuje se to skepsí, nadřazováním rozumu nad vírou v Boží moc

 

Víra se postupně stala vírou slova a Boží moc působící skrze své služebníky se vytratila. Čím dál víc se Církev zaměřuje na teologické disputace a brilantní výklady Písem. To omezuje život křesťana v moci Ducha sv. Nadmíru ho svazuje do oblasti rozumu a myšlení. Dobře tomu rozuměl ap.Pavel když říká ... 

 

2 Korintským 3:5 - 6  „….. naše způsobilost je od Boha, který nás učinil způsobilými sloužit nové smlouvě, jež není založena na liteře, nýbrž na Duchu. Litera zabíjí, ale Duch dává život“ . Velmi se mi líbí překlad Žilkův, který říká : „ ….písmeno zabíjí, ale Duch dává život

 

Do křesťanství se vloupal Nepřítel, protože Církev zaspala a „nepřítel člověk“ nasel do pšenice koukol. Duchovní vliv „světovládců temného věku“ nepřestává a je vidět zejména v Evropě. Dnes je daleko nejvíc demonstrací moci Boží skrze zázraky a uzdravování v místech, kde původním náboženstvím je víra v duchy ( animalismus) resp. tam, kde vliv helénistické kultury není tak velký – Afrika, Jižní Asie a Amerika

 

Současná Církev se musí „probudit“ a vzít tuto oblast duchovního boje vážně. Bůh nás burcuje k tomu, abychom se postavili proti duchovnímu vlivu řecké kultury, která uctívá jiné bohy než Boha nebes. V síle Kristovi moci

 

Zach. 9:13 „ Judu si napnu jako lučiště, na tětivu vložím Efrajima. Zburcují tvé syny, Sijóne, proti synům tvým, Jávane. Učiním tě mečem bohatýra"( Jávan je syn Kadetův Gn.10:2,4. Je praotcem řeckého národa)

 

4. Pavel v Athénách

 

Síla duchovního vlivu „knížete Řecka“ je vidět na Pavlově kázání v Athénách

Sk.17: 22 – 23 „ Pavel se tedy postavil doprostřed shromáždění na Areopagu a promluvil: "Athéňané, vidím, že jste v uctívání bohů velice horliví.  Když jsem procházel vašimi posvátnými místy a prohlížel si je, nalezl jsem i oltář s nápisem: `Neznámému bohu´. Koho takto uctíváte, a ještě neznáte, toho vám zvěstuji:“ ….  Pavel podlehl vlivu řecké kultury a duchovnímu vlivu bohyně Pallas Athény. Athéňané stavěli moudrost na roveň poznání resp. skrze mudrování dospívali k poznání. Trávili volný čas hledáním skeptické pravdy. Soustřeďovali se na sebe. Dá se říci, že jim duchovní vliv „knížete Řeckého“ uzavřel oči před pravým Bohem

 

2 Kor. 4:4  „Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Kristovy, slávy toho, který je obrazem Božím

 

Pavel, místo, aby zvěstoval jasné evangelium a potvrzoval ho viditelnými znameními ( jako to pak např. bylo v Efezu v 19 kap. ),  tak se jim přizpůsobil. Začal  komplimentem něčemu, co tak myšleno nebylo. Ten „ oltář neznámému bohu“ nebyl připraven pro Krista ! 

 

Athéňané chtěli mít jistotu, že některého boha neopomenou. Tento oltář nebyl uctěním živého Boha. Pavel se svým kázáním sklonil před duchem Řecka.  Skrze Pavlovo jednání v Aténách byl Nepřítel schopen zasít koukol mezi semena Božího království v Evropě. Později v Korintu se Pavel opět vrátil k evangelizaci Boží mocí, ale škoda v Aténách už byla učiněna. To vysvětluje pevnost řeckého ducha a způsobu myšlení v evropské Církvi do dnešního dne

 

5. Vliv „duchovních vládců“ přes řeckou kulturu na Evropu a její Církev

 

5.1. Duchové Řecka dali povstat „lidovému křesťanství“ . Stejně jako Řecko se křesťanství stalo extrémně tolerantní vůči pohanství, které se pak vtělilo do křesťanského myšlení a tím ho „znesvětilo“, oloupilo o moc ! To přináší zlehčování křesťanů před lidmi s jiným vyznáním  

 

5.2.Řecké náboženství a filozofie vytvořily velkou různorodost myšlenek a filozofií. Podobně, křesťanská Církev dala povstat nejrůznějším teologickým vyznáním víry, doktrínám a praktikám. To je základ pro roztříštění Církve na církve podle jména a znamenalo to oslabení spolupráce masy spasených

 

5.3. Myšlení jako jediný  zdroj poznání a pravdy. Evropská reformace  se také otevřela řeckému vlivu na myšlení, který ďábel zasel skrze Pavlovu „chybu“ v Athénách. Pro evropské protestanty se víra stala věcí mysli, spíše než srdce a ducha. Víra se začala ztotožňovat s věroukou místo, aby si k věrouce přivlastňovala i Boží, delegovanou moc

 

Liberální křesťané povstali z protestantismu. Jejich vliv se projevuje u věřících tím, že jsou  plní skepse co se týče zázraků, nadpřirozeného vedení, přímluvy, aktivní modlitby, a jiných znamení.Chápání Písma se stává záležitostí studia a učení. Už mnozí neumí věřit akčnímu Bohu !  

 

Duchovní vliv řeckého náboženství v našem západním světě je stále kamenem úrazu pro probuzení. Musíme se proti tomuto duchovnímu vlivu stavět a lámat mu ve jménu Ježíše moc – individuálně i kolektivně. Tím, že tento postoj nesdílí více  evangelikálních křesťanů, k probuzení nedochází

 

6. Duch boha Apolla

 

Hlavním centrem Apollova kultu bývaly věštírny v Delfách, kde zvláštní kněžky, Pýthie, vydávaly neartikulované zvuky pod vlivem zvláštních plynů. Tyto zvuky byly převáděny knězi na zprávy. Nicméně duch Apolla, který pracoval skrze okultní proroctví, byl velmi reálný

 

Duch Apolla je velmi vychytralý a klamný, jak ukazuje Pavlova zkušenost ve Filipech. Otrocká dívka s duchem věštění sledovala Pavla a jeho společníky .Tato dívka byla ovládána podobným duchem jako ony kněžky Apolla a přitom dělala „reklamu evangeliu“. Svědčila, že oni jsou sluhové Nejvyššího Boha, kteří ukazují lidem cestu ke spasení

 

Sk. 16:17 „A to dělala po mnoho dní. Pavlovi to bylo proti mysli, obrátil se proto na toho ducha a řekl: "Ve jménu Ježíše Krista ti přikazuji, abys z ní vyšel!" A v tu chvíli ji ten zlý duch opustil“.

Nápadné je to , že navenek  dívka oslavovala Boha . Skrze dar rozlišování duchů Pavel věděl, že za tím stojí démonický klam. Byl to  vlastně plán duchovní moci zla, jak zabrzdit šíření evangelia. Pavel se proti němu v autoritě Božího dítka postavil a ve jménu Ježíše vyhnal z ní tohoto zlého ducha. Fakt, že tento duch byl ve skutečnosti důležitou mocností ve Filipech je ukázán tím, co následovalo. Pavel a Silas byli obviněni a uvrženi do vězení

 

Zemětřesení, které vysvobodilo Pavla a Silase z vězení, ukázalo, že Pavel a Silas slavně triumfovali v tomto střetu mocí. Bůh zasáhl v jejich prospěch !

 

Vliv této duchovní mocnosti přetrvává dodnes. Jak ukazuje incident ve Filipech, Apollův duch věštění je extrémně zručný v napodobování skutečného proroctví

 

Tento vliv pracuje i prostřednictvím oklamávání opravdových křesťanů tím, že jim dává padělané zjevení, které pokud není správně rozsuzováno, může být přijato jako pravé zjevení. Věřím, že problémy s falešným či pomateným proroctvím v současném charismatickém světě jsou důsledkem hlubokých kořenů, které zapustil „duch Apolla“ v dějinách církve. Dalším, důležitým prvkem je, posuzovat každé proroctví Písmem. Musí být v jeho duchu …..prostě v souladu. Další katastrofou je, když se začne proroctví nadřazovat Písmu

 

Závěr

 

V knize Skutků vidíme, že apoštol Pavel byl schopen vypořádat se s hrozbou Apolla (viz kapitola 16), ale byl zasažen duchem bohyně Athény (viz kapitola 17).

 

Tyto duchovní mocnosti neumírají. Jejich vliv není z Boží strany rázně ukončen. Pokud se proti němu v moci Ježíšovi krve nepostavíme a nezlomíme jeho moc ( vliv na nás a  na naše okolí), tak nás bude oslabovat

 

Projevuje se to pochybováním ve víře a neschopností věřit v Boží moc ! Mudrováním a teologií tam, kde má nastoupit zvěstování evangelia v moci 

 

Jsou tady dva duchovní tlaky : 1)Důraz na humanismus v řadách křesťanů, který oslabuje zvěst evangelia a pak je zde 2)léčka Apollova ducha  podvržených proroctví.

 

Čím dál tím víc mi Pán ukazuje, že Ježíšovo proroctví Luk. 18:8…. Ale nalezne Syn člověka víru na zemi, až přijde?"se týká věřících, kteří poztrácí víru v Boží moc 

 

Zach. 9:13 „ Judu si napnu jako lučiště, na tětivu vložím Efrajima. Zburcují tvé syny, Sijóne, proti synům tvým, Jávane. Učiním tě mečem bohatýra"( Jávan je syn Kadetův Gn.10:2,4. Je praotcem řeckého národa

 

Nechme se vyburcovat k duchovnímu boji. Mnozí křesťané neví o co jde. Bitvu vyhrál Ježíš na Golgotě. Ten, který je v nás je silnější než ten, který je ve světě!

 

Bitva probíhá tak, že se vítězící linie mění každou chvíli. Jednou vítězí protivník, prolamuje naše řady, jindy zas útočí Boží lid. Postavme se do toho boje ve víře v Boží moc a odmítejme ducha skepticismu a mudrování ve chvíli, kdy nás namíru svazuje a způsobuje ztrátu Boží moci v nás a s skrze nás působící

  

Zpracováno podle článku J.W.Bakkera: „Duchovní pevnost řeckého intelektualismu v Evropě a křesťanské církvi“

 

Diskusní téma: Vládcové světa

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek