Protivníci

18.09.2016 16:00

PŘEDMLUVA

Nehemiáš byl číšník  krále perského Artaxerxa I.  v Susan. Od jednoho Žida z Jeruzaléma se dozvěděl o neutěšených poměrech ve své vlasti. Král mu dal r. 445 př. Kr. dovolenou a  ustanovil ho správcem nad Judstvem. K tomu dostal pověřovací listiny a v roce 444 přijel do Jeruzaléma jako nový správce Judska. Judsko dosud patřilo pod správu Samaří. Jeho moc představuje správce Sanbalat. Samaří, včetně Jeruzaléma patřila do perské satrapise (rozuměj části Perské říše) "Zaeufratí". Tím došlo k napětí mezi odvěkými nepřáteli, a sice Samařany a Židy.

Samaří ve sporu s Jeruzalémem hájí svůj primát v oblasti; navrátilci oproti Samařanům obhajují svou identitu exkluzivního lidu Božího. Nehemiáš se s lidem pouští do obnovy polorozbořených hradeb Jeruzaléma. Jsou v nich otvory, nejsou vrata atp. Správci okolních národů (Samařani, Amónci a Arabové) to pozorují s nelibostí a dělají vše pro to, aby uzavření hradeb překazili. Aby Židé nezískali rovnocenné postavení v rámci "Zaefrautí". Ne jejich slovní, ale i na jejich intriky a bojůvky Nehemiáš těmto usedlíkům vzkazuje, cit.  "Sám Bůh nebes způsobí, že se nám to podaří. My jsme jeho služebníci. Dali jsme se do stavby. Vy však nemáte žádný podíl ani právo ani památku v Jeruzalémě." (Neh.2:20)

Přes odpor sousedních polopohanských knížat Sanbalata, Tobiáše a Gesema byly hradby dostavěny během 52 dní (Neh 6,15). Pak přišla na řadu duchovní obnova navrátilců z babylonského zajetí. Oni se vrátili v roce 536 př. Kr. a po desítky let duchovní život lidu stagnoval.   Po uzavření hradeb byl obnoveny chrámový život, oběti a úcta k Bohu

Uzavřely vzájemnou smlouvu, že lid bude :

1. Dodržovat Zákon  

2. Nevstupovat ve smíšená manželství.

3. Světit sobotu a zachovávat rok sedmý.

4. Na přisluhování v chrámu dávat s hlavy jednu třetinu šekelu ročně.

5. Dodávat dříví pro potřeby chrámu  

6. Odváděti prvotiny z úrod.

7. Odvádět desátky [Neh 10,29-39].

Smlouvu tuto potvrdilo jménem  všeho lidu 22 kněží, 17 levitů a 45 zástupců lidu.

Nehemiáš se po dvanácti letech vrátil perskému králi. Jenže lid selhával a smlouvu neplnil. Na žádost Židů se však po krátkém čase vrátil do Judska [Neh 13,6], aby spolu s Ezdrášem obnovil zbožnost Judejců.Protivníci zvenčí

Nehemiáš 4:1-5

Hlavní myšlenka mého příspěvku zní : " Ochrana proti nebezpečí zvenčí začíná uvnitř těch, kdo pracují na Božím
díle
"  Aktivity vnějších odpůrců zacelování trhlin v jeruzalémské hradbě jsou v Nehemiáši jmenovány na čtyřech místech. Poslední , pátý útok, je veden přímo na Nehemiáše.  Aplikací je v knize hodně. Já se zaměřím jen na ty podstatné . Můžete se mnou vnitřně spolupracovat a vzít si pro sebe to, co potřebuje změnit, vylepšit nebo jen tak, znovu si uvědomit.

Nepřátele mají strach z toho, že se Izrael opět pozvedne a změní poměry v Palestině. Proto kují pikle jak dílo 1)uzavírání hradeb a 2)duchovní obnovy navrátilců překazit. Nehemiáše čekalo "velké dílo". Je to jeho výrok z 6 kap. v.3 kdy odpovídá nepřátelům na jejich léčku, cit.   "Dělám veliké dílo, proto nemohu odejít...." . Otázkou je, co znamená pojem " velké
dílo
" . Zhusta se nabízí obraz křesťanského sboru našich církví. Je potřeba zacelit hradby, obnovit duchovní život, sbor chránit před nepřáteli zvenčí i zevnitř. Ale,....co takhle se na to podívat z osobní roviny! Za  "Církev" se můžeme tak trochu schovat, nemusí to být pro nás až tak osobní. Umím si představit dnešního uvolněného křesťana jak říká : " Jo, tak sbor, má dělat to a tamto....nějak bylo nějak bude, haleluja, jdeme za zábavou a svými zájmy. Kdepak ňákej Nehemiáš a když k tomu přibereme jeho parťáka Ezdráše, tak to už vůbec ne ! "  . Pojďme dnes aplikovat Boží slovo na sebe. Pěkně každý za sebe. Dalším mottem je citát : ""Dělám veliké dílo, proto nemohu odejít....". Když někdo dělá malé dílo, tak od něj lehce odejde. Jiné je to u "velkého díla" pro ....koho ? Pro svého Pána a Spasitele, pro Boží  království a nakonec i pro růst svého sboru.  Nehemiáš se na "velké dílo " velmi dobře připravil. Podívejme se jak, a hned si můžeme dávat první kontrolní otázky sami sobě, zda neseme něco z jeho charakteru a mentality. První bod jsem nazval   

1. Mentalita vítěze 

Mentalita je projevem osobní vyzrálosti a schopnosti odpovídajícím způsobem reagovat na vnější podněty. Jsou to také vnitřní stavy jedince . Jeho "mentalita vítěze" se objevuje v celé knize, ale zejména v první kapitole.  Nehemiášovi není jedno, v jakém stavu se jeho zem nachází. Když se dozvěděl v jakém stavu se nachází Jeruzalém, cit. "Truchlil jsem několik dní, postil jsem se před Bohem nebes a modlil se k němu" (Neh.1:4b)

Má lásku k Erec Izrael ( viz. 1 kap.). Vytrvale zápasí na modlitbách (1:6 " abys vyslyšel modlitbu svého služebníka, kterou se před tebou modlím ustavičně dnem i nocí za syny Izraele, ......").  Modlitebný zápas podporuje pokání a řeší minulost - vyznává hříchy své a své rodiny ( 1:6b " .....také já a dům mého otce jsme hřešili"  ) . Po dostavbě opevnění vede i lid
k vyznávání hříchů otců jakožto důležitého prvku duchovní obnovy (" ....Stáli a vyznávali své hříchy i nepravosti svých
otců
" 9:2b) Věří ve vítězství a v modlitbě připomíná Hospodinu, že zaslíbil, cit. ( 1: 9 -10 )"Když se však obrátíte ke mně a budete má přikázání zachovávat a podle nich jednat, pak i kdyby někteří z vás byly zahnáni až na okraj světa, i odtamtud je shromáždím a přivedu na místo, které jsem vyvolil, aby tam přebývalo mé jméno.« Vždyť to jsou tvoji služebníci, tvůj
lid, který jsi vykoupil svou velikou mocí a silnou rukou
". Hospodin žehná jeho záměru. Využívá svého postavení u perského krále a dostává jeho podporu k obnově Jeruzaléma. Stal se, spolu s Ezdrášem, vůdcem obnovy a počátku velkého díla.


Sílu k
budování a ochraně Božího díla mají ti, kdo hledají pomoc a sílu u Hospodina.
Ti, kdo s Ním udržují osobní vztah

 

Je doslova nutné mít " mentalitu vítězů" . Nehemiáš jí měl. Milujme svého Boha. Je potřeba něco dělat k ochraně své duše před Nepřítelem Božím a lidském - Satanem. Láska k Bohu, modlitba, vyznávání hříchů, vědomé oddělení se od hříchů svých předků
je velmi účinné k ochraně své duše . Víra ve vítězného Krista, s nímž jsem skryt v Bohu, víra v Jeho aktuální zásahy do mého života mě dávají předpoklad budovat " mentalitu vítěze".  Jestliže děláš "velké dílo", tak se bez těchto prvků neobejdeš !  Tím dílem je osobní duchovní růst a pak použitelnost ve sboru pro jeho všeobecný rozvoj a kvalitu. 

2. Kultická čistota a osvobození z pout

Po příjezdu udělal Nehemiáš jednu  rozumově nepochopitelnou věc, cit.  "  ...... Po třech dnech ....  Vyjel jsem v noci ..... Přitom jsem si pozorně všímal pobořených jeruzalémských hradeb a bran zničených ohněm........ pozorně jsem si všímal hradeb. Představenstvo nevědělo o tom, kde jsem chodil a co dělám; ( Nehemiáš 2 : 11 - 18 )  V noci prohlíží rozvaliny ! Nejhorší doba na inspekci. A navíc tajná, nikdo až na doprovod, o ní nevěděl. Jisté vysvětlení uvádí Septuaginta (překlad Starého zákona do řečtiny ). Podle ní Nehemiáš zdi "otloukal" nebo dokonce na nich něco "roztřískal". Je zde hebrejský kořen, který lze přeložit jako " prohlížet" nebo "roztřískat". Objevuje se např. v Ezechieli 6: 4, 6  cit. "...vaše oltáře budou ležet v troskách a sutinách, vaše hnusné modly budou roztříštěny a odstraněny" .  Ve Vulgátě ( latinský překlad Starého zákona) je uveden kořen se záměnou jednoho velmi podobného písmene, který je přeložen jako "prohlížet". Proto v našich překladech je uvedeno sousloví " pozorně si všímal"  Jeruzalémské hradby byly pobořeny a neskýtaly potřebnou ochranu. Můžeme oprávněně spekulovat i o možnosti, že Nehemiáš v noci tajně odstraňoval různá ochranná znamení, zaklínadla nebo amulety . Měl dobrý důvod, aby tohle nedělal ve dne, protože by ho lid nepochopil.  Byl ještě pod vlivem
pohanských svodů spoléhat na ochranu ještě někoho jiného než je sám Hospodin. Duchovní obnova je teprve čeká po
stavebním uzavření hradeb a osazení bran.  Nehemiáš udělal důležitou věc. Projevil odvahu vypořádat se s modloslužbou a spoléhá jen na Hospodina, na Jeho moc , sílu a vůli ochránit lid. Můžete si doma přečíst jako naložil s modlami judský
král Jóšiáš ( 1 Král.22 a 23 kapitola) a jakého požehnání se mu za to dostalo 

3. Nepřátelé 

Sanbalat byl místodržitelem  v Samařsku. Jeho jméno znamená " Luna oživuje" což potvrzuje jeho pohanský původ .  Správcem Zajordání byl Tobijáš. Měl izraelský původ a výraz " amónský otrok" ukazuje na jeho odpadnutí od víry otců. Amónovci byli nejzavilejšími nepřáteli Izraele.   V hlubším pohledu jde o souboj duchovní moci dobra a zla. Skrze Nehemiáše a aktivitu Božího lidu na díle obnovy přichází Hospodin do prostoru, kde vládne temnota. Ta je reprezentovaná nepřáteli Judejců, kteří se postupně rozrůstají.     Čtyřikrát snaží dílo přerušit a nakonec vedou útok na Nehemiáše. Nemám prostor, abych to rozvedl, ale jejich pozadím je : 1) Zlost ( Neh.2:20), 2) pohrdání, posměch, faleš a pomluva ( Neh.2:19), 3) spoléhání na pomoc duchovních sil moci zla   ( Neh. 3:33 - 35) . To je ten výrok, cit. " Až přiběhne liška, protrhne jejich kamennou hradbu." V představách Orientálců byla liška těsně spjata s podsvětím. Nesla dokonce ďábelský charakter. 

Čtvrtý střet
je v Neh. 4:1-6.    " Jakmile uslyšeli Sanbalat a Tóbijáš, Arabové, Amónci a Ašdóďané, že obnova jeruzalémských hradeb pokračuje, že se trhliny opět uzavírají, velmi vzplanuli.  Vzájemně se smluvili, že VYTÁHNOU PROTI JERUZALÉMU
DO BOJE
a že v něm vyvolají zmatek" 
Nepřátelská koalice přemýšlí o přepadení silou. Nehemiáš ihned rozestaví hlídky. Zvlášť střeží nechráněná místa a chrám. Přesto se lid nezbavil strachu . Nehemiáš je povzbuzuje tím, že za nimi stojí Bůh. "Nebojte se jich, pamatujte na Panovníka velikého a budícího bázeň! " ( v. 4: 8b). Rozestavěné dílo je nutno také chránit. To je nový prvek, který se objevil v jejich životě

4. Poslední útok byl veden přímo na Nehemiáše

Pokusím se parafrázovat text šesté kapitoly. Množství nepřátel se rozrostlo. Hradby jsou dostavěny, ale nejsou osazeny vrata. Koalice nepřátel stupňuje tlak na Nehemiáše a čtyřikrát ho zvou na schůzku ven z města, na půl cesty mezi Jeruzalémem a
Samaří. Byla by to jistě schůzka se smrtí. Nakonec je poslán otevřený dopis, který má kompromitovat budované dílo jako úsilí o vzpouru proti perskému králi.   Nehemiáš odpověděl , cit. "   "Dělám veliké dílo, proto nemohu odejít. Mělo by se to dílo snad přerušit tím, že bych je opustil a sestoupil k vám?" ( Neh.6:3) Nepřátelé pochopili, že je potřeba odstranit Nehemiáše. Sotva by měl někdo jiný odvahu a autoritu v pokračování díla. Nehemiáš poznal, že počítají se strachem. Falešné obvinění ze vzpoury bylo velmi vážné. Obrací se k Nejvyššímu a říká , cit. "Proto nyní, Bože, posilni mé ruce!" ( verš 9 ).

Vždy se obracejme na Pána, u Něj najdeme vždy pomoc, cit. " Jako spolupracovníci na tomto díle vás napomínáme, abyste
milost Boží nepřijímali naprázdno,  vždyť je psáno: `V čas příhodný jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti přispěl na pomoc.´ Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy!
( 2 Kor. 6: 1 - 2)  

5. Nepřátelé uvnitř

Nepřátelé nebyli jen venku, ale i uvnitř.  Nehemiáš přišel za prorokem Šemajášem, který žil v odloučení. Buď nesouhlasil s dílem nebo byl dočasně izolován pro nějaké kultické znečištění. Byl podplacen Tobiášem a Sanbalatem, aby kazil dílo obnovy. Je to protivník uvnitř hradeb. A není sám. V jakém prostředí se Nehemiáš pohyboval svědčí poslední verše kapitoly, cit.

"  V oněch dnech judští šlechtici často posílali dopisy Tóbijášovi a od Tóbijáše přicházeli dopisy jim.  Mnozí v Judsku s ním totiž byli spjati přísahou, ( rozuměj příbuzenskými svazky)  .....  Také ho přede mnou ( Tobijáše ) vychvalovali a má slova donášeli jemu. A Tóbijáš posílal dopisy, aby mě zastrašoval " Nepřátelé využívali všech prostředků k zastavení díla - zastrašování, pomluvy, dezinformace a příbuzenské vztahy.  Nehemiáš nám z toho vyčnívá jako nějaký solitér, který neuhne napravo ani nalevo. Zkorumpovaný prorok nevynáší slova Hospodina, ale jeho ústa mluví to, co naplánovali nepřátelé. Vypadá to ušlechtile, ale jde to proti Božím ustanovením. Navrhuje schůzku přímo v chrámu a ještě " za zavřenými
dveřmi
".  Nehemiáš není kněz a nesměl vstupovat do svatyně. Proto odpovídá, cit. "Což může někdo jako já vstoupit do chrámu a zůstat naživu? Nevstoupím.". Ctí Boží řády a Jeho slovo. Nechce porušit Zákon. Ten pro něj je vzácný a drahý, protože jde o Boží vůli pro svůj vyvolený lid. Směrnici jak žít a mít Boží požehnání.  Když někdo pracuje na velkém díle, musí žít posvěceným životem. Mít bázeň před Bohem a nést duchovní charakter Nehemiáše. Navíc si je vědom svého postavení před Bohem i před lidmi. Má pevnou víru v Boží moc a Jeho pomoc. Proto také říká "Člověk jako já má prchat? " . Tím, že by souhlasit se schůzkou v chrámu dal by najevo svůj strach. V podstatě by to byl útěk před nepřáteli . Vidíme, že chtěli pošpinit jeho jméno a potupit ho  

Závěr

Dílo obnovy vyžaduje silné jedince. Naše bratrství a sesterství se této myšlence vzpouzí a snaží se rozdělovat úkoly podobně jak se tomu dělo při práci na hradbách.  Proč ne, dobrá myšlenka. Ale ti, kdo dostanou nějaký úkol při velikém díle musí mít veliké nasazení, být duchovně v pořádku, musí ctít Boha a mít před Ním bázeň. Měli by vidět v Nehemiášovi prototyp silného vůdce. Každý z nás si můžeme z této osobnosti vzít něco pro sebe.   Nesmíme zapomínat, že dílo obnovy potřebuje "tahouny". Bez nich se dílo neobejde . Pokud v čele nestojí budoucí Nehemiášové a Ezdrášové, tak se dílo moc nepohne anebo to bude dílo jen lidské.  Proto obrana proti nepřátelům začíná u osobního vztahu s Bohem, u obnovy svého srdce a pevnou vírou na Boží moc a pomoc tady a teď. Nejde toliko o věrouku, ale o víru v jednajícího Boha i ve prospěch velkého díla k oslavě našeho Pána .                               

Amen