Lehce zmatený rozsévač

03.06.2012 11:03

Lehce zmatený rozsévač

Mat. 13:1 – 9 „  Toho dne vyšel Ježíš z domu a posadil se u moře.   Shromáždil se k němu tak veliký zástup, že musel vstoupit na loď; posadil se v ní a celý zástup stál na břehu.  I mluvil k nim mnoho v podobenstvích: "Vyšel rozsévač rozsívat.  Když rozsíval, padla některá zrna podél cesty, a přilétli ptáci a sezobali je.  Jiná padla na skalnatou půdu, kde neměla dost země, a hned vzešla, protože nebyla hluboko v zemi. Ale když vyšlo slunce, spálilo je; a protože neměla kořen, uschla. Jiná zas padla mezi trní; trní vzrostlo a udusilo je.A jiná zrna padla do dobré země a dala užitek, některé sto zrn, jiné šedesát a jiné třicet.  Kdo má uši, slyš!"

Ježíš začal učit zástupy už v páté až sedmé kapitole. Této pasáži se říká „ Kázání z Hory“ . Jde o takové „ programové vyhlášení Božího království „ . Něco podobného jako jsou mýtinky politických stran, kde se vyhlašují programové priority. Když nás budete volit, tak zajistíme to či ono.  Ježíš tam vychází z Mojžíšova Zákona a vícekrát opakuje frázi : „Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům….“ ( MT.5:21) a pak následuje : „ Já však pravím ….“  to či ono

1. Kdo ze zástupu chce žít v Božím království, které Ježíš uvádí na svět , tak se musí posunout dál tzn. blíž k Bohu. Je to podobné jako když se výzkumný tým posune v bádání a přibližuje se čím dál tím víc ke splnění úkolu .  Dám příklad : Ježíš jim říká : „ …..slyšeli jste , že řečeno bylo otcům: `Nebudeš přísahat křivě, ale splníš Hospodinu přísahy své.´ Já však vám pravím, abyste nepřísahali vůbec; …….Vaše slovo buď `ano, ano - ne, ne´; co je nad to, je ze zlého“ ( MT.5:33 – 37) . Jinými slovy. Zapomeňte na přísahu, protože ten, kdo chce žít v Božím království mluví vždy pravdu resp. jeho řeč je ano ano nebo ne ne ! V jedenácté kapitole učí a káže, ale v kapitole třinácté je položen důraz na to, že k zástupu mluvil v podobenstvích. A to je zajímavá změna, která má hlubší smysl. 

Co to je podobenství . Jde o překlad řeckého „parabolé“  =  „přirovnání“ . Spočívá ve vyjádření obecné myšlenky, životní moudrosti, mravního ponaučení apod. na základě podobného (RESP. VZOROVÉHO) výjevu či příběhu. Vlastní smysl podobenství je skryt a k pochopení smyslu potřebujeme nějaké poznání.

V našem případě to byl Ježíš, kdo podal výklad podobenství o rozsévači a  dalšího podobenství ( PRO ZMĚNU ) o dvou rozsévačích. Jenže vysvětlil ho jen svým učedníkům. Zástup nechal tápat o co vlastně jde . Struktura třinácté kapitoly je zajímavá tím, že Ježíš mluví k zástupu lidí, který naslouchá, ale nerozumí

Převyprávím náš příběh znovu : Zástup slyší podobenství, které ani nenaznačuje čeho se vlastně týká. Navíc, rozsévač si počíná hloupě protože seje „ hlava nehlava“ i do nepřipravené, nekultivované půdy a do místa, kde není ani plevel , ale přímo křoví ! Je to takový lehce zmatený rozsévač.

Sami učedníci to nechápou a ptají se Mistra : "Proč k nim mluvíš v podobenstvích?" ( MT. 13:10) .  Slyší odpověď na férovku : „Protože vám je dáno znáti tajemství království nebeského, jim však není dáno“

Ten, kdo odsoudil zástup do role nechápajících nebyl Ježíš, ale oni sami. Od páté kapitoly je vyučuje a promlouvá, jenže nevidí žádný posun blíž k Němu. Takříkaje, žádný duchovní pokrok. Ježíš to navíc podepře prorokem Izaiášem, který už před 700-sty lety říkal, cit.  „`Budete stále poslouchat, a nepochopíte, ustavičně budete hledět a neuvidíte“

Čtenář této kapitoly je nejprve 1)ztotožněn se zástupem. Čte ( TAKY SLYŠÍ ) a nemůže rozumět. Pak se přesouvá v textu do 2)skupiny učedníků, protože Ježíš nechal zástup chvíli na pokoji a podobenství vysvětluje těm svým. Lidi v davu se asi  chvíli dohadovali, co tím vlastně chtěl Ježíš říci. Na nic nepřišli a tak čekají co bude dál. Minela nevadí, dav čeká, že přijde něco srozumitelnějšího, něco zábavnějšího

Učedníci mají oproti nim velkou výhodu. Jsou Ježíši daleko blíž než dav a výklad podobenství slyší jen oni a čtenář . A v této chvíli se přidáváme i my , tady v Domku na Sboru a později se přidají  internetoví posluchači, haleluja !

2. Slyšet a rozumět Ježíši znamená u Matouše stát se Jeho učedníkem.   Čtenář, který vystoupí z pomyslného davu a připojí se k učedníkům slyší výklad tohoto podobenství přímo od Ježíše.  Ale teprve Jeho následováním pochopí hlubší smysl Jeho slov. Jinak zůstane jen u podobenství, které nebude mít dopad do jeho ( ČTENÁŘOVA, ALE I TVÉHO  ) života

Z rozboru textu můžeme učinit tento závěr : Ježíš poznává, že zástup nejde dál. Stagnuje a chce být svým způsobem baven zajímavými názory, zajímavým mužem, který si nebere servítky a leze do zelí duchovním autoritám svého národa. Přišel takový „nový vítr“ . Zástupu se to svým způsobem líbí, ale to je tak všechno

Proto je Ježíš nevyučuje přímo, ale mluví k nim v podobenstvích. Kdo Mu chce rozumět, musí se, obrazně řečeno,  připojit do skupiny učedníků. Pak se mu dostává vysvětlení a porozumění .  A začne-li Ježíše následovat, pochopí i jeho hlubší smysl. Pochopí to, co mu předtím bylo skryto resp. začne žít životem víry a najde pravý smysl života. Tím je návrat k Bohu, do otevřené náruče nebeského Otce

3. Velmi dobrý nákup

Čtenář se během jedné kapitoly překvapivě přesouvá z 1) davu k 2)učedníkům a pak se může stát 3)následovníkem. Nakonec je vyzván k tomu, aby dal vše co má za život v Jeho království, cit.  „Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje; z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má, a koupí to pole.

To proto, aby ten poklad neukradl ! …..To proto, že dostane mnohem víc než vydal. …..  Koupě pole s pokladem je velmi jednoduchý a dobrý byznys plán.

Poznání Boha a život pod Jeho vládou nelze získat nějakou bokovkou, nějakým
autonomním způsobem. Mnoho lidí mi řeklo, že věří v Boha, ale svým způsobem. To je taková krádež za bílého dne, protože know how drží Ježíš a má na to ochrannou známku, haleluja ! 

4. Po nákupu si vyzvedni poklad

Nejprve musí nálezce pokladu dát vše co má za to pole a pak si ten poklad legálně a s chutí vyzvedne  ( MT. 13: 44 ) . Boží království nejde ukrást, nějak si ho usurpovat pro sebe. Ono tady je a šíří se životy a svědectvím věřících lidí. Lze do něj vstoupit, ale člověk si musí projít uvedenou posloupností – ze zástupu k učedníkům a pak se stává následovníkem Pána Ježíše. Musí dát do toho vztahu všechno, protože teprve pak žije v  Božím království. V duchovním prostoru, kde vládne Král králů a Pán pánů ( PÁN JEŽÍŠ ) .Jiná cesta k Bohu než Ježíš nevede !

5. Pojďme konečně k výkladu podobenství o rozsévači

Nemusíme   se až tak namáhat, protože nám ho poskytuje sám autor od verše devatenáctého  naší kapitoly , cit. „   Pokaždé, když někdo slyší slovo o království a nechápe, přichází ten zlý a vyrve, co bylo zaseto do jeho srdce; to je ten, u koho se zaselo podél cesty.  U koho bylo zaseto na skalnatou půdu, to je ten, kdo slyší slovo a hned je s radostí přijímá;  ale nezakořenilo v něm a je nestálý: když přijde tíseň nebo pronásledování pro to slovo, hned odpadá. U koho bylo zaseto do trní, to je ten, kdo slyší slovo, ale časné starosti a vábivost majetku slovo udusí, a zůstane bez úrody. U koho bylo zaseto do dobré země, to je ten, kdo slovo slyší i chápe a přináší úrodu, jeden stonásobnou, druhý šedesátinásobnou, třetí třicetinásobnou." ( MT. 13:19 – 23 )

Výklad se soustředí na děj resp. na to, co se dál stává se setbou. S jakými překážkami se setkává setba v jednotlivých případech. Prvoplánově se nesmíme zaměřit na zjednodušené pojetí, že posluchač Božího slova je ta zem, do které to slovo padá

6. Zmatený rozsévač

Rozsévač si počíná na první pohled zmateně. Seje hlava nehlava. Vzpomínám na Josefa Kemra jak ve filmu „ Na samotě u lesa“ hází zrno do hrubé brázdy a skupina Pražáků obdivuje jak „ je tam krásně“. To je z hlediska agronomie úplně špatně. Nejprve se musí půda usmykovat, srovnat hrubou brázdu a pak zasít a uvláčet, aby semeno bylo těsně a rovnoměrně pod povrchem půdy. Nakonec se půda zaválcuje, aby se zvýšila měrná hmotnost horní vrstvy a zvýšil se kontakt půdy se semenem. Já bych určitě neházel zrno podle cesty, na zvětralou skálu nebo do trní ! To je holý nesmysl.

7. Co zaséváš ?

Jenže tady nejde o skutečnost, ale o duchovní obraz . Když už jsme u toho rozsévače, tak naším úkolem je zasévat . Každého hned napadne, že zaséváme Boží slovo a zvěstujeme evangelium o spasení a záchraně od hříchu a jeho následků. Vraťme se do textu a všimněme si, že jde o to, cit. „ co bylo zaseto do jeho srdce“

Ano, Kristovec nebo-li křesťan je tím rozsévačem a já se vás, milí bratři a sestry, ptám : Co zaséváš ve svém životě ?  Zasévání nejsou jen naučená slova nebo citáty z Bible, ale kompletní život s Kristem. Kromě slov zaséváme životní styl, vědomí o tom, že Ježíš Kristus je „ tentýž včera, dnes i navěky“ a jestliže pomáhal lidem tím, že je uzdravoval, vymítal démony, že osvobozoval zajaté v různých depkách a hloupých myšlenkách, pak zasévejme i to ! ON nám k tomu dal pravomoc .  Můžeme se za někoho pomodlit ve „ jménu Ježíše a v moci Jeho krve „ . Mnohým se uleví, něco odstraní ze svého života nebo budou dokonce uzdraveni . Chce to životní styl víry v Boží moc. I to máme zasévat . Na konci Ježíšova výkladu vidíme, že to , co se zasévá , je Boží slovo. Samozřejmou součástí étosu křesťana je hlásání slova. Ježíš nám to ve svém výkladu mistrně naznačuje a můžeme oba důrazy v textu najít, protože patří neoddělitelně k sobě

 

8. To, co bylo zaseto se může setkat se třemi možnostmi neúspěchu

V prvním případě setba vůbec nestačí zapustit kořeny ( SEMENO PADÁ PODÉL CESTY )  protože ho  sebere Satan . To je duchovní mocnost, která nemá žádný zájem na růstu toho, co bylo zaseto. Krade se v mysli člověka. Dřív než se tím, „co bylo zaseto“ začne člověk zabývat převládne nesmyslný postoj, který se dá vyjádřit slovy :„Tím se vůbec nezabývej, to je nesmysl. Nenech se manipulovat „ 

Ve druhém případě ( SKALNATÁ PŮDA) nemá semeno možnost zapustit kořeny dostatečně hluboko . To, co bylo zaseto bylo přijato rychle a nadšeně, ale chybí vytrvalost a odolnost v protivenstvích. Tomu nasvědčuje i obraz skalnaté půdy, kdy semeno si musí dlouho hledat úrodnou prsť, která se tam  přeci jen nachází. Je potřeba vytrvalé touhy a vůle člověka, aby semeno zakořenilo v jeho mysli. Tím se začne měnit i jeho život. Ale cesta je svým způsobem náročná protože vyžaduje, aby se čtenář s tím trochu popral a dal si práci prozřít 
V pozadí stojí opět Satan, který odnaučil lidi vytrvalosti a tréninku volních vlastností.  Pokusím se předvést to našeptávání od zlého :

„ Jízda na kole ti moc nejde, viď . Bolí zadnice, pálí stehna, jsi zpocený a dlouho to trvá než něco ujedeš . Mohl bys místo toho hrát na PC střílečku nebo něco vydělat. Tak už toho nech a dělej tohle. Zas ti to nejde, viď. To jsem čekal. Chtěl jsi být dobrý ve škole, ale musíš se několik hodin denně učit. Dyť nebuď takový blázen, nevyčnívej, stačí být průměrný. Nežer to tak ! Raději si zahul a přijdeš na jiné myšlenky

A teď to přijde  ….. Začal jsi se zajímat o křesťanství ? Ale jdi ty brepto !  Že se nestydíš, v dnešní době. Čeká tě samé učení , chození do modlitebny a nebudeš smět dělat to, co máš tak rád „

V posledním případě je setba přehlušena trním všedních starostí. I když tam je chtění a vůle poznávat Boha , tak je tady poslední majstrštyk Nepřítele. Kdo má málo peněz tak obviňuje všechny kolem sebe ze všeho možného a Boha z toho, že mu nepomůže. Kdo jich má hodně je zaneprázdněn starostí o majetek a jeho zachování pro další generace. Útok na náš čas je cílený a velmi účinný. Když už nějak uniknout ze všednosti, tak něco zažít. Lidé přehlceni informacemi pak chtějí akci, pohyb a prožitek.

Je potřeba, aby důraz Církve na učení nebyl tak silný . Křesťané mají více sloužit lidem v tom, co je trápí a co potřebují řešit . Skrze nás působí moc Ducha sv. podobně jako působila skrze Ježíše a tam, kde se objevil Ježíš se děly ( KROMĚ UČENÍ) velmi akční scény.

Rozsévač tady není od toho, aby hodnotil stav srdcí lidí do kterých zasévá . Proto si počíná na první pohled nerozumně, ale přitom to dělá tak, jak má. Šíří známost o Bohu kolem sebe a tím dává možnost bližním, aby se přiblížili Bohu

Pokud setba neztroskotá na těchto třech překážkách, přináší plody a mnohonásobný zisk . Cit. závěr podobenství  

„U koho bylo zaseto do dobré země, to je ten, kdo slovo slyší i chápe a přináší úrodu, jeden stonásobnou, druhý šedesátinásobnou, třetí třicetinásobnou.

Takže kdo slyší slovo i chápe, že chce jít dál tzn. dostat se k poznání Boha a žít v Božím král. už tady na zemi, ten musí nějak odolat zlému. Jsou to ty tři věci o kterých jsem mluvil : 1) Nenechat si to, co je zaséváno rozsévači ukrást tím zlým.  2) Vytrvat a pokračovat v poznávání Boha. Nenechat se odradit a neztratit touhu a vůli jít blíž k Němu. 3) Najít si čas na Boha i když jsme zahlceni všedností řádného života. Odměna stojí za to ! Ten poměr je jak u koho, ale dokonce může být i 1:100 ! Tedy, stokrát víc dostaneš od Boha než jsi měl předtím. Ano, poznání Boha není zadarmo a něco stojí. Ale tak vysoký zisk stojí za to.  

Závěr

Záměrem pro život každého člověka je přesun ze zástupu povrchních lidí k učedníkům a pak vstup do Božího král. Následovat  Pána Ježíše přináší pro každého nevídaný zisk vyjádřený minimálně třicetinásobkem 

Výklad podobenství zůstal zástupu skryt. Stejně tak zůstává skryto dnešní kázání těm, kdo do Domku nebo kamkoliv, kde se káže Boží slovo,  nepřišli. Povrchní zábavy a stupidních řečí mají lidé dost v televizi a na internetu. Ale už ztratili vůli něco obětovat pro změnu v duchovní oblasti 

Ti kdo slyší jsou svým způsobem posunuti dál. Nastává duchovní pokrok, protože se něco dozvěděli a mohou se rozhodovat jestli jít ještě blíž k Bohu a vstoupit do Božího král. nebo z nějakých důvodů se zastavit a vrátit se zpět do bezejmenného davu, který si něco vyslechne, nepochopí a po nějaké době se obrátí k něčemu jinému

Přeji každému, aby se rozhodoval správně. Tedy, aby to, co je do něj zaséváno přineslo mini. třicetinásobný  užitek ve jménu kvality života a ke slávě Boží. A rozsévačům přeji, aby seli hlava nehlava. Však ono se něco uchytne


Amen

Diskusní téma: Lehce zmatený rozsévač

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek