Anděl Hospodinův

21.10.2012 15:44

Anděl Hospodinův

Pro učedníky a první křesťany z řad Židů to muselo být poměrně náročně přijmout Boží trojjedinost, tedy , že Bůh je Otec, Syn a Duch sv. Podívejme jak se zjevuje Boží trojjedinost v hebrejském svatém Písmu .

Už v prvním verši se objevuje tato zpráva : " Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi..." . V původním textu je slovo " Elohim" přeložené jako "Bůh". To slovo "Elohim" je v množném čísle. Je spojené se slovesem v jednotném čísle takže pak čteme " stvořil Bůh"

Tohle se v celém SZ téměř všude opakuje. Hned v l Moj.l:26 je napsáno " řekl Bůh : " Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby.... " Vidíte ? Bůh o sobě mluví v množném čísle a říká " Učiňme člověka". Pokud by nebyl trojjediný, pak by řekl " Učiním člověka". V Novém zákonu je to Jan, kdo sahá na počátek dějin stvoření a říká :

Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha.  Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.  V něm byl život a život byl světlo lidí“ (JAN 1:1-4)

Židé mají problém věřit, že Ježíš je Mesiáš a současně Bůh. Říkají : Dobře, ale kde je zmínka o Ježíši jako osobě Trojice ? Vždyť Boží Duch se nachází hned na začátku Bible, ale kde ve Staré smlouvě vidíte Ježíšovu osobu ? “  , cit. " ale nad vodami se vznášel duch Boží ( ČEP). Kraličtí překládají správně " Duch Boží" s velkým "D", který ukazuje v podstatě na Ducha sv.

Když se Mojžíš ptal Boha " Elohim", jaké je Jeho jméno, tak mu řekl " Jsem, jakýž jsem " . V hebrejštině je to tetragram JHVH s výslovností pravděpodobně Jahveh. Všude, kde se ve SZ tento tetragram nachází, tak ho Židé z úcty před Bohem překládají jako " Adonai" tj. " Pán". V naší Bibli je to přeloženo slovem "Hospodin". Ve   Staré  smlouvě   se  objevuje postava  o  které  se  mluví jako  o  andělu Hospodinovu. Podívejme se na ní blíže a dojdeme k zajímavým závěrům.

POZN. JEŠTĚ PODOTKNU, ŽE V ČEP UVÁDĚN „ HOSPODINŮV POSEL“ A JDE O STEJNOU POSTAVU JAKOU JE „ HOSPODINŮV ANDĚL“ , KTERÉŽTO OZNAČENÍ DŮSLEDNĚ POUŽÍVÁ KRALICKÝ PŘEKLAD.

1. Hagar

Manželka Abrahama Sára navedla svého muže, ať má potomka s jejich otrokyní. Podle tehdejších zvyků šlo zařídit potomstvo u neplodné manželky tím, že jiná žena, která otěhotněla s jejím manželem pak rodila na jejím klíně.Tímto způsobem narozené dítě pak bylo potomkem neplodného páru.   Jakmile Hagar otěhotněla Sáru si zlehčila. Abraham ponechal Sáře volnou ruku ať s ní naloží jak chce. Ta jí tak trápila, že Hagar raději utekla z domu pryč. A se setkala s Hospodinovým andělem , cit. „ U pramene vody v poušti, u onoho pramene při cestě do Šuru, ji našel Hospodinův anděl „ ( 1 MOJ.16:7)

Nebudu dlouze vysvětlovat původní hebrejský text. Např. Paul Tainé rozborem původního hebrejského textu jasně dokládá , že Hospodinův anděl je samotný Hospodin.  Jde o Jeho epifánii tzn. zjevení Boha, Hospodina v podobě anděla. Nakonec to vyplývá  i z toho co říká Hagar na závěr setkání :

" I nazvala Hagar Hospodina, který k ní promluvil, " Bůh vševidoucí ....." ( I. MOJ.16:13)

Hospodinův posel se ptá uprchlé a zoufalé ženy " odkud jsi přišla a kam jdeš ? " Hospodin dobře věděl, co se stalo a že Hagara potřebuje Jeho pomoc. Přesto se ptá a chce, aby se mu svěřila ona sama. Pak jí také řekl, že porodí syna a dá mu jméno Izmael což v překladu znamená „ Bůh slyší“ na paměť toho, že „ Hospodin slyšel tvé trápení

Vidíme zde nápadnou shodu s Pánem Ježíšem. ON dělal to samé, když vyhlásil Boží království. Dobře věděl, co kdo chce nebo potřebuje, ale na více místech se ptá " Co mám pro tebe učinit ? " . Také můžeme aplikovat andělovu poznámku, cit.  „ Hospodin slyšel tvé trápení „ na naší osobní zkušenost s Pánem. ON nás zachraňuje ze všeho trápení a bolestí svou obětí na kříži a přichází nám na pomoc v pravou chvíli. Stejně jako v případě Hagar. Zkusme si dosadit své jméno přijmout Boží hlas z Písma pro sebe : „Odkud Václave přicházíš a kam jdeš ! Co pro tebe můžu udělat! „ Tu samou zkušenost s Boží dobrotou můžeme prožívat a prožíváme i my

2. Obraz nebeského Otce ve Staré smlouvě

Jsem přesvědčen, že obrazem nebeského Otce je ve SZ Bůh, hebrejsky „Elohim“ a Hospodin „ JHVH „ je obrazem na Pána Ježíše. Bůh je věrný vůči svému stvoření  i když se k Němu už v Ráji lidé obrátili zády a poslechli Nepřítele. Až otcovsky se stará o lidi

Je pěkně vidět na příběhu o potopě. Bůh se rozhodl udělat s Noem smlouvu o tom, že zůstane i se svou rodinou naživu. Ale poklop korábu zavírá Hospodin . Nebeský Otec miluje své stvoření a obětuje svého Syna pro naší záchranu před následky hříchu. Ježíš umírá na Golgotě a stává se naším Zachráncem stejně jako Hospodin zavíral poklop korábu, aby byl Noe v bezpečí a spasen od potopy. Hospodin je akční, zachraňuje i vysvobozuje, cit.

Iz.43:11 " Já, já jsem Hospodin, kromě mne žádný spasitel není." Když se podíváme na andělské zvěstování Josefovi, tak anděl Páně říká Josefovi ať se nebrání vzít si Marii za manželku, neboť co v ní bylo počato je z Ducha sv. .V tom verši je jedna podstatná informace, cit.  " Porodí syna a dáš mu ' jméno Ježíš neboť on spasí svůj lid z jeho hříchů " ( MT. 1:21) . Takže se dá říci, že Hospodin SZ je v NZ zjeven jako Ježíš

3. Jákobovo požehnání svým vnukům

l Moj.48: 15 — 16 " Bůh pře nímž ustavičně chodívali moji otcové Abraham a Izák, Bůh, Pastýř, který mě vodí od počátku až dodnes. Anděl, Vykupitel jenž před vším zlým mě chránil ať požehná těmto chlapcům ......"( Efraim a Manases) . Díval jsem se do Bičovi konkordance a tím andělem je myšlen anděl Hospodinův. Jákob za celý svůj život získal úžasné poznání Boha jako Pastýře, Anděla a Vykupitele .

Můžeme si vztáhnout tato slova i na sebe : „Můj Bůh je Pán Ježíš“. Vede mne na šťavnaté pastviny .  Pokud jdu za svým Pastýřem jako Jeho ovečka, jsem vždy dobře nasycen. Jákob věděl, že se Hospodin zjevuje také jako anděl

4. Mojžíš se setkal s Andělem Hospodinovým

Mojžíšovi se ukázal Hospodinův posel ( anděl) v plápolajícím ohni uprostřed trnitého keře. Keř hořel, ale neodhoříval. Nebyl ohněm stráven. Pak tam čteme toto " Hospodin viděl, že odbočuje aby se podíval, l zavolal na něho Bůh -prostředku ohně : Mojžíši, Mojžíši.... " ( 2 MOJ.3 KAP.)

Nejprve Mojžíš spatří Hospodinova anděla. V rámci jednoho děje vidí Hospodin, co dělá Mojžíš a hned promlouvá z prostředku keře Bůh.

Další zkušenost s Hospodinovým andělem měl putující Boží lid na poušti. Hospodin je vedl ve dne v sloupu oblakovém a v noci ve sloupu ohnivém. O dvě kapitoly dál zjistíme, že , cit. " Tu se zvedl Boží anděl, který šel před Izraelským táborem a šel teď za nimi" . Paul Tainé říká, že v hebrejštině jde o epifánii ( zjevení) Boha zrovna tak jako skrze anděla Hospodinova

Mesiáš Ježíš se tedy ve SZ zjevuje jako anděl Hospodinův. Ve 2 Moj.23: 20 -21 oznamuje Bůh Mojžíšovi " Hle posílám před tebou anděla, aby tě opatroval a aby tě uvedl na místo, které jsem připravil. Měj se před ním na pozoru a poslouchej ho, nevzdoruj mu, neboť přestupky vám nepromine, poněvadž v něm je mé jméno "

Jméno Jahveh skrze které Bůh zjevoval svou slávu a svatost Izraeli se dělí o své jméno s jinou osobou, andělem, který je vykoupil ze všech situací. To znamená jediné : Ten poslaný anděl je sám Hospodin ! Jde o postavu, kterou je v NZ vtělený Bůh – Ježíš. ON jde před námi a Jeho jméno je „Jsem, kterýž jsem“

5. Jméno anděla Hospodinova je podivuhodné

V knize Soudců je příběh o Samsonovi. Hospodinův anděl se ukázal manželce Manóacha, který byl otcem Samsona a řekl jí , že porodí syna. Ten bude od svého mateřského života v těle matky Boží posvěcenec. Hebrejské slovo "pele" se může přeložit jako "skryté" , "tajemné". Manóach se pak modlil, ať se Boží muž ukáže znovu a skutečně, znovu se anděl Hospodinův zjevil. A Manóach se zeptal : "….. Jaké je tvé jméno ? Rádi bychom tě poctili, až se splní tvá slova. Ale Hospodinův posel mu odvětil: Proč se ptáš na mé jméno ? Je podivuhodné " (SD. 13:17 — 18)  

Můžeme vidět, že plné zjevení Boha v celé Jeho rozmanitosti a šíři nastane teprve v budoucnosti. A jeho jméno je zatím ještě skryto. Nakonec známe proroka Izaiáše, který uvádí jedno z jmen zaslíbeného Syna jako Předivný ( Iz.9:6 Kral.př.)

Manóach také rozpoznal v andělovi Boha, cit. pasáž z Joz.13 : 19 – 22 „ Manóach vzal tedy kůzle a oběť přídavnou a obětoval na té skále Hospodinu a ten před Manóachem a jeho ženou učinil podivuhodnou věc: Když totiž vystupoval plamen z oltáře k nebi, vystoupil v plameni z oltáře i Hospodinův posel. Jak to uviděli Manóach a jeho žena, padli tváří k zemi. Potom se už Hospodinův posel Manóachovi a jeho ženě neukázal. Tehdy Manóach poznal, že to byl posel Hospodinův,... ......". Podívejme se jaké bylo ….

6. Poslání anděla Hospodinova

Manóach se svou ženou viděli Hospodinova anděla jak vystoupil v plameni z oltáře. Jako viditelné znamení a potvrzení toho, co Anděl zvěstoval jeho manželce tohoto statečného muže. Poznal, že jde o Hospodinova posla a pak se strachem dodává, cit.
"..... "Určitě zemřeme, neboť jsme viděli Boha.
"Jeho žena mu však odpověděla: "Kdyby nás chtěl Hospodin usmrtit,  nepřijal by od nás oběť zápalnou ani přídavnou, nebyl by nám toto všechno ukázal, ani by nám teď neoznámil něco takového"

Ježíš přišel na tuto zem, aby hledal a spasil každého člověka. Každý z lidí má problém s tzv. "dědičným hříchem", který na nás spočívá už od Ráje, kde Eva s Adamem zhřešili.  Tohoto hříchu, se člověk nemůže sám zbavit např. konáním dobrých skutků. Od toho nás Pán Ježíš osvobodil . Stal se naším Zachráncem. Podívejme se nejprve na Jeho poslání jako

6.1. Zachránce

Zde vidím dvě významné role. Spasitele a toho, kdo umí zaopatřit své vykoupené

6.1.1. Spasitel

Anděl Hospodinův, kterým je Ježíš v době „Nové smlouvy“, nás nepřišel usmrtit, tak jak se obával Manóach, ale přišel nás zachránit od hříchu a jeho prokletí.

Mat. 18:11 „Nebo přišel Syn člověka, aby spasil to, což bylo zahynulo“.  Nezůstal jen u toho základního a fatálně důležitého - spasení pro věčnost. Ježíš nám daroval život v Božím zaopatření

5.1.2. Život v Božím zaopatření

Jsem již ve věku, kdy se musím pomalu zaopatřovat na důchod. Tzn. připravuji se na období, kdy klesne životní úroveň tím, že budu brát penzi. Proto se musím postarat ještě, dokud vydělávám, o opravu domu, výměnu kotle na topení, o nový plot kolem pozemku, protože pak na takové velké výdaje nebudou peníze. Kdy přijde Pán pro svou Církev nevím a neví to ani sestra Hallerová, protože je napsáno , cit.  „ O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám“  ( Mt.24:36)

Pán Ježíš nás nejen spasil pro život v nebi, ale také zaopatřil od okamžiku znovuzrození k vítěznému životu. Dal nám svého Ducha, obdařil nás Boží mocí v Jeho jménu a rovněž nám žehná ve všedních věcech a potřebách. Proti Boží dobrotě jde Satan. Je to zloděj, který přichází, aby ničil a kradl v ovčinci jehož Pastýřem je Pán Ježíš, cit.
Zloděj nepřichází, jediné aby kradl a mordoval a hubil, já jsem přišel, aby život měly, a hojně aby měly. (JAN 10:10)

Někdo namítne : " A proč se mají ti nevěřící tak dobře. Kradou, mají vily za milióny, jezdí na Kanáry a vozí si zadky v drahých autech "

Ale už nevidí, že mnoho lidí bydlí doslova v ruinách domů, jsou bez práce, bez peněz, nešťastní a vyloučeni na periferie velkoměst. Podléhají drogám, alkoholu a násilí je na denním pořádku

Masy bohatých i chudých jsou oloupeni o život v hojnosti Božího obdarování. Jsou oloupeni o pokoj na všechny způsoby. Smysl života nenachází a žijí si podle svým pravidel, bez ohledu na to, co si o tom myslí Bůh.

Věřící si často redukují "Boží hojnost" na prosperitu v materiální oblasti. Samozřejmě, i této oblasti se týká Boží dobrota . Největší bohatství máme ovšem v duchovní oblasti. I největší boháč světa může být a/nebo je oloupen např. o charismata. Pokud neuvěří v Krista, tak tohle si za peníze nekoupí. I největší chudák tohoto světa může být a/nebo je oloupen o své zdraví . A tak bychom mohli pokračovat hodně dlouho. Mojí celoživotní zkušeností je tento verš

Lk. 12:31 "Ale raději hledejte království Božího, a tyto všecky věci budou vám přidány"

Neznám lepší verš Bible, který se zabývá Božím zaopatřením svých dětí. Starej se nejprve o svůj vztah s Bohem, chtěj vidět projevy Boží moci ve svém životě, protože Boží král. se vždy projevuje mocí slova a viditelných skutků, znamení a zázraků a pak zapomeneš na to, že nemáš novou oktávku před okny svého bytu nebo barák za několik miliónů

Bůh se o tvé potřeby postará - jak duchovní, tak tělesné. Bible nás nikde nevede k tomu, abychom se nestarali o vezdejší věci. Bez práce opravdu nejsou koláče. Ale nesmí tě to profánní, vezdejší, to starání se a tvá odpovědnost za rodinu dostat do situace, kdy přestaneš pracovat ve prospěch šíření Božího království. Nesmí to narušit tvé celoživotní zaměření se na Boha.

Druhé poslání anděla Hospodinova je radikálně odlišné od role Zachránce. On je také vykonavatelem některých Božích soudů . Podívejme se krátce na jeho roli soudce

6.2. Soudce

V osobnosti anděla Hospodinova se snoubí dvě charakterové vlastnosti Boha – tou je spravedlnost a láska. Role Zachránce se týká Boží lásky a role Soudce vychází z Jeho spravedlnosti

Musím předeslat, že Bůh jedná s lidmi v různých etapách existence světa různě. Je potřeba vnímat věky, tak jak jdou za sebou. Není to o tom, že se Bůh mění a jednou se chová  tak, a podruhé jinak. Ne ! ON je pořád stejný

Zjistil jsem, že s námi jedná s ohledem na společenský vývoj lidstva. Když bývaly v době Staré smlouvy bitvy mezi národy válkami bohů, pak Hospodin zabíjel nepřátele, aby mohl svůj lid spasit, zachránit z konkrétních situací. Někdy dokonce soudil vlastní lid Izrael tím, že mnohým z nich sáhl na život. Dnes se na to díváme s odporem, ale taková je skutečnost. Vzpomenu např. na Davidův hřích, kdy sečetl lid a tím projevil nevíru v Boží moc. Boží soud vykonával Anděl Hospodinův

2 Sam.24 : 16b. " ..... řekl andělu, jenž sířil mezi lidem zkázu: "Dost, již přestaň." Hospodinův anděl byl právě u humna Aravny Jebúsejského"

V novověku se společnost vyvinula tak, že války odmítá a jsou v podstatě řešením situací, až když selžou všechny humánní prvky v politice. Od dob kříže, Bůh nevede války proti lidem ani je k tomu neponouká. Došlo k plnému zjevení Boží lásky a dobroty na Golgotě ! A to v pravý čas

Jak víme, všechen soud Bůh svěřil Synu , cit. " Otec nikoho nesoudí, ale všechen soud dal do rukou Synovi " (JAN 5 : 22)

Tento výrok přesně koresponduje s tím, co se dělo předtím a co se bude dít až skončí doba milosti. Jak víme ze Zjevení Jana budou lidé, kteří neuvěřili v Ježíše jako svého Spasitele souzeni a odsouzeni podle svých skutků, cit. „ Viděl jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Ještě jedna kniha byla otevřena, kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých činů zapsaných v těch knihách….. A kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera. „  ( ZJ.JANA 20:12-15)

Znovuzrození lidé nebudou souzeni, protože Ježíš na Golgotě vzal naše odsouzení na sebe. Náš život bude zhodnocen před „ soudným stolcem Kristovým“ podle 2 Kor.5:9 -10 , cit. „  Proto nám také nadevše záleží na tom, abychom se mu líbili, ať už odcházíme domů nebo zůstáváme v cizině.  Vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal odplatu za to, co činil ve svém životě, ať dobré či zlé“

Takže Církev Boží , každý z nás, bude hodnocen Pánem Ježíšem z toho „ jak zde žil“ . Co vlastně dobrého či špatného dělal. A pak dostaneme odměny. Odměny dostaneme podle výsledků hodnocení toho, který se zjevoval v době Staré smlouvy jako anděl Hospodinův . V době Nové smlouvy došlo k plném zjevení tohoto Anděla jako Ježíše Mesiáše. Našeho Spasitele. Jeho dvě nejdůležitější role jsou role Zachránce a Soudce. My jsme si vybrali cestu milosti a Ježíš se stal Pánem našeho života se vším zaopatřením, které Zachránce poskytuje i v dnešní době a to na každý den. Každý den okoušíme jeho dobrotu , lásku, milost, ale i Jeho sílu a moc skrze Ducha sv. Současně jsme unikli z věčného odsouzení, které žel čeká ty, kdo neuvěří v Ježíše jako Spasitele.

Anděl Hospodinův, sám Ježíš Kristus vidí a slyší . Ptá se : Co mám pro tebe učinit ? Tak Mu to řekni a neboj se ! ON jde před námi a my máme jít v Jeho stopách. Pak se nás Nepřítel nedotkne a prožijeme plnohodnotný život v náruči nebeského Otce . Pamatujme také na slova ap.Pavla „nadevše záleží na tom, abychom se mu líbili,“ . Jestliže někoho miluji, tak mu dělám to, co mu vidím na očích. Na to se zaměřuj a budeš si užívat Boží zaopatření

Amen

Zde můžete psát...