Zlo netvoří Hospodin

19.11.2011 12:41

 

Mnozí lidé zneužívají verš z Iz.45 : 7 , cit. " Já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo, já Hospodin konám všechny tyto věci." jako kritiku Boha. Kdo máte zájem, podívejte se na výklad tohoto verše od profesora Hellera a aplikaci, kterou v tom můžeme vidět.

„Hospodinův pastýř“,  pohanský král Kýros

Iz. 45:1-8

 

Iz.44:28 O Kýrovi praví: "Hle, můj pastýř. Vyplní každé mé přání. Řekne Jeruzalému: »Budeš vybudován!« A chrámu: »Budeš založen!«"

 

Jsme v situaci, kdy Izrael je v babylónském zajetí a Nebúkadnesar (babylonský vladař) zpychl Dan 5:19 „   Koho chtěl, zabil, koho chtěl, nechal žít, koho chtěl, povýšil, koho chtěl, ponížil“ , jeho srdce se povýšilo, duch se stal zpupný …. a byl svržen a jeho sláva mu byla odňata. Ani jeho syn Belšasar se nepoučil, proto vidí nápis na zdi „Mené, mené, tekel ú-parsínDan 5:26 „….Bůh sečetl tvé kralování a ukončil je“. Toto mu říká prorok Daniel a stalo se. Perský král Kýros roku 539 př.Kr. dobyl Babylón a připojil ho ke své říši jako provincii.

 

Z textu Iz. 45:1-8 chci zmínit a vyložit verš 7Já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo, já Hospodin konám všechny tyto věci."

 

1. Ke komu Hospodin mluví ?

 

Předně je to slovo pro zajatý Izrael. Jejich přemožitelé jim říkali : „ Nechte Hospodina být, nevěřte mu ! Nectěte ho, vždyť byl poražen. Hospodin je bezmocným bohem…“

 

Podle babylónských představ mohl bůh působit na světě jen tehdy, kdy měl svůj chrám a ten v Jeruzalémě byl rozbořen. Podle Izaiáše je to jinak : Všechno to zlé, které přišlo a přichází na Boží lid není dokladem o Boží nemohoucnosti nebo neexistence. Naopak, jde o Boží soud, kterým je lid tříben a přiváděn zpět k Hospodinu

 

Tento princip platí někdy i pro Církev. To zlé, to nepříjemné, které někdy musíme prožívat, je o tom, že jsme vychováváni Pánem. Něco musí projít ohněm Božího soudu, abychom se vzpamatovali, možná začali více věřit na zázraky, v uzdravení, k nalezení východisek z prekérních situací ……  a mohli Ho následovat ve větší duchovní síle. Ne nadarmo to jasně napsal ap.Petr  I Pt.4:17Přišel totiž čas, aby soud začal od domu Božího. Jestliže začíná od vás, jaký bude konec těch, kteří se Božímu evangeliu vzpírají?

 

2. Kýros – Hospodinův pomazaný ( vyvolený)

 

Zde nejde o Mesiáše. Tento „pomazaný pohan“ vykoná soud nad hříšným Babylónem a umožní návrat zajatého Izraele ,  vybudovat Jeruzalém a  chrám. Osvobodí lid z poroby a umožní mu, aby se znovu vrátil k Hospodinu. Sám Babylón před ním otevře brány  Iz.45:2-5 . Toto Boží požehnání na Kýrovi spočinulo kvůli jeho vyvolenému národu. On o tom ani nevěděl ! Boha neznal a přesto se stal nástrojem v Boží ruce Iz. 45: 4-5

 

Kýros byl ctitelem proroka Zarathuštry  , který pojímal celé lidské dějiny jako zápas dobra se zlem

 

V perském pantheonu bohů byly dva představitelé těchto sil . Bůh Ahur Mazda ( Pan Moudrost) byl představitelem sil dobra a bůh Angra Mainju ( Špatné myšlení) představitelem zla a klamu. Jeho životní filosofie byla založena na starém perském náboženství, které hlásalo "já dám tobě, ty dej mě". Proto Kýros svým výnosem umožnil odchod Izraele do Jeruzaléma. Udělal dobro pro zajaté a čekal dobré od svého Boha Izraele

 

Abychom správně vyložili kontroverzní výrok o Hospodinu, který „působí pokoj a tvoří  zlo musíme 1)znát Písma a 2)dobové pozadí

 

Je jednoznačné, že Stvořitel „nestvořil zlo“ !  To jsme si uvedli do světa sami, svou neposlušností vůči Boží autoritě už v Ráji. Zlo vstoupilo na scénu naší vinou, nebylo Bohem stvořeno a ani nám ho Bůh nepřál

 

To se týká i nemocí. Nebyly v plánu …..ale jsou důsledkem hříchu a Bůh se musel „naučit“ pracovat s hříchem, nemocemi a i skrze ně, prosazovat svou vůli ! Ale teď k tomu dobovému pozadí podle profesora Hellera ……

 

To, že zoroasterismus měl dva hlavní představitele sil dobra a zla vedlo k tomu, že se člověk mohl rozhodnout uctívat i boha Angra Mainu ( špatné myšlení) a to tím, že bude konat zlo ! A to je velmi nebezpečné i dnes a konkrétně v satanismu. Satanské „devatero“ je toho dokladem. Proti tomuto panteonu bohů staré perské říše stojí Hospodin a říká, že to tak není ! Bůh je jen jeden, jiného není a Hospodin tvoří obojí …..pokoj i zlo !

 

V babylónském zajetí byl vyvolený národ proto, aby si uvědomil, že od Boha odešel směrem k pohanství . Hospodin dopustil zlo – zajetí a pokoření lidu – jako výraz  soudu nad svým lidem. Krásné je na tom to, že zlo není trvalým stavem. Má svůj konec a je zde vždy naděje na lepší časy

 

3. Zlo není trvalé

 

Iz. 45 : 8Nebesa, vydejte krůpěje shůry, ať kane z oblaků spravedlnost; nechť se otevře země a urodí se spása a spravedlnost vyraší s ní. "Já Hospodin to stvořím." Hospodin dopouští zlo, ale má moc, ho obrátit k dobru. Zde prorok ujišťuje lid, že po tom zlém, co Hospodin na ně dopustil, na ně nezapomněl a chystá vysvobození … z nebes bude padat spravedlnost, na zemi se urodí spása a spravedlnost vypučí ! Jde o metaforu, která je jasná. S mocným králem Kýrem přichází vysvobození lidu ze zajetí a nový počátek života s Hospodinem . Přichází chvíle obnovy zbořeného, přichází chvíle osvobození pro zajaté

 

Možná prožíváme takové „zajetí“.  Příliš se ponoříme do toho, co Boží pokoj nepřináší. Dostaneme se do prostředí, kde zlo působí a najednou ztrácíme výhled na svého Pána. Jsme svobodné bytosti a můžeme jít tak, kam nás srdce potáhne. Izraele táhlo pohanství. Místo, aby ukázal, že Hospodin je jeho vládcem a přilákal pohany k theokracii, nechal se přitáhnout k panteonu bohů pohanských národů. To zlé bylo ve ztrátě  svobody, v útlaku, který musel Izrael v Babylóně snášet a výsledkem byla nespokojenost

 

Dnes to nemusí být ani tak zlé události jako např. nemoc, neštěstí apod., ale může jít i o ztrátu vztahu k Pánu !

 

Přesto je Pán Ježíš vždy ochotný znovu navázat na ztracený vztah, odpustit , uzdravit,  přivést nás zpět k sobě, k Církvi a do práce na Boží roli . Pokud dopustí nemoc, nebo dokonce jí použije jako nástroje k vykonání „soudu“ viz. 1 Pt. 4:17  pak mu Jeho svrchovanost nemůžeme brát a tvrdit, že Bůh neumí s nemocí jakožto výchovným nástrojem pracovat. To bychom Ho příliš podceňovali a dokonce omezovali

 

Tak jako stíhá hříchy otců do třetího až čtvrtého pokolení a tisícům pokolení prokazuje milost ( to je  96 % milosti a 4 % soudu) zrovna takovým poměrem ( to je moje domněnka, kterou čtu mezi řádky Božího sdělení) dopouští nebo přímo zasahuje ( i ) nemocí věřícího, aby se něco naučil nebo aby něco pochopili lidi kolem postiženého. Nemá to moc ve zvyku, ale tohle „právo“ mu neupírejme

 

 

 

Diskusní téma: Zlo netvoří Hospodin

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek