Mlčení jehňátek...pardon, žen ve shromáždění!

19.11.2011 12:24

 

V některých církvích se vede polemika ohledně pokrývání hlav žen ve shromáždění. Někde mají problém s jejich aktivitou na veřejném shromáždění. Tento text byl inspirován článkem uveřejněným v roce 2005 v časpisu "Teologie a společnost" autora  Jana Symohýla, který vyučuje na Katedře filosofie a religionistiky TF JU v Českých Budějovicích.

 

 1. „Ženy ve shromáždění ať mlčí“

1 Kor. 14,30-36

Dostane-li se zjevení jinému ve shromáždění, nechť ten první umlkne.  Jeden po druhém můžete všichni prorocky promluvit, aby všichni byli poučeni a všichni také povzbuzeni.  Prorok přece ovládá svůj prorocký dar.  Bůh není Bohem zmatku, nýbrž Bohem pokoje. Jako ve všech obcích Božího lidu,  ženy nechť ve shromáždění mlčí. Nedovoluje se jim, aby mluvily; mají se podřizovat, jak to říká i Zákon.  Chtějí-li se o něčem poučit, ať se doma zeptají svých mužů; ženě se nesluší mluvit ve shromáždění.  Vyšlo snad slovo Boží od vás? Nebo přišlo jen k vám samotným?

 

Pavel radí, že ženy by neměly mluvit při společném shromáždění. Textová souvislost naznačuje, že tyto ženy byly nějakým způsobem, který zde není vysvětlován, zapojeny do zneužívání daru jazyků . Tato část vyžaduje pečlivé zkoumání, chceme-li ji správně aplikovat do souvislostí naší doby. Měli bychom mít na zřeteli následující body:

 

1.1. Pavlova rada je omezena pouze na manželky křesťanských mužů, kteří jsou rovněž přítomni ve shromáždění. Navíc je zde zdůrazněno, že se jedná o případ, kdy se ženy "chtějí o něčem poučit" (v. 35). Šlo o to, aby se ženy vzdělávaly v teologii způsobem, který by nenarušoval bohoslužbu

 

1.2. Rada byla napsána v době a prostředí, kde platila zcela jiná kritéria pro chování žen, než je tomu ve většině míst světa dnes. Plutarchos říká, že poctivá žena by měla být skromná a poučená o tom, že by neměla vůbec mluvit v přítomnosti cizích osob, a že žena by měla promlouvat pouze na svého manžela nebo jeho prostřednictvím

 

POZN.

Kdo byl Plútarchos

Řecký spisovatel Plútarchos se narodil v boiótské Chairóneii krátce po roce 50 n.l., zemřel okolo roku 120. V mládí hodně cestoval, studoval v Athénách, Alexandrii, Korinthu, navštívil samozřejmě i Řím. V pětačtyřiceti letech se usadil ve svém rodném městě a v pilné práci zde žil až do smrti. Jeho obec mu poté postavila pomník. Byl to nejen slavný spisovatel a historik, ale rovněž kněz v Delfách. Tento muž se proslavil už za svého života a získal také přátelství císařů Traiana a Hadriana. Snad dokonce ovlivnil křesťany, kteří měli jeho názory dost v oblibě.
Ve svých historických dílech se Plútarchos snažil popsat charaktery a skutky lidí, aby dospěl k ideálům nebo alespoň modelům chování. Jeho ctnosti chápeme jako velmi kladné dodnes - statečnost, kreativitu, benevolenci, rozhodnost, flexibilitu. Tyto ideály prosazuje autor dost tvrdě, třeba Alexandra Velikého si váží pro jeho skutky, ale haní ho za nedostatek umírněnosti a sebekázně.

 

2. Mlčení žen ve společném shromáždění. Nadpis odstavce mi hned připomene název filmu „Mlčení jehňátek“ i když to s tématem vůbec nesouvisí . Tato věta znamenala na dlouhou dobu konec duchovních ambic žen v církvi. Jde o výrok ap. Pavla „ ženy nechť v církvi mlčí" l K 14:34. Pavel v předchozích verších velmi podrobně popisuje pořádek při bohosluž­bě, kde se vyskytují různé charismatické projevy.

 

Jde mu pouze o to, aby při ní ne­byl zmatek.

 

V těchto modlitebních shro­mážděních vystupovaly pochopitelně ak­tivně i ženy. Problém je jiný, totiž co pro Pavla a první křesťany znamenal pojem „církev“. Většina překladatelů tlumočí slovo „ekklésia“ slovem „shromáždění“. V antickém Řecku to znamenalo především politické shromáždění, výkonný politický úřad nebo i shromáždění vojska. Křesťané si tento výraz oblíbili a používají ho velmi volně.

 

Slovo „církev" znamenalo společná jídla, bohoslužby, domy ke scházení, ale i poradní shromáždění, něco ve smyslu dnešních farních rad a/nebo staršovstva. Většinou se vše odehrávalo v jednom prostoru, ( tedy duchovní shromáždění a sborová porada) ale tehdejší křes­ťané pochopitelně bez problémů věděli, o co se právě jedná.

 

Pavel má jistě v tuto chvíli na mysli církev jako poradní shro­máždění. Odkazuje dále ve věci chování žen na Zákon a v dalším verši připomíná ženám, chtějí-li se o něčem poučit, ať se doma zeptají svých mužů. Pavel opět re­spektuje soudobé zvyky: ženy veřejně ne­vystupují, hlavou ve shromáždění je muž. Ve společnosti se ženy mají podřizovat svým mužům Kol 3:18 – 21 .  Ženy, podřizujte se svým mužům, jak se sluší na ty, kdo patří Pánu.  Muži, milujte své ženy a nechovejte se k nim drsně. Děti, poslouchejte ve všem své rodiče, protože se to líbí Pánu. Otcové, neponižujte své děti, aby nemalomyslněly“

 

POZN.V modlitebních společenstvích jim však nikdo vystupovat nebrání. Naše chápání těchto okolností je dnes paradoxně přesně opačné. Ženy nejen ve farních radách, ale v politice a ve společnosti obecně mají mluvit a veřejně vystupovat. V církvi jako v duchovním shromáždění, v liturgii nebo v pastoraci jsou jejich „slova" omezená. Je to dáno kulturním dědictvím, společenskou normou, možná dobou

 

Proto nemůžeme nekriticky přejímat dobové zvyklosti, zduchovňovat je a tak bránit působení Ducha svatého.

 

Závěr: Je zřejmé, že Pavel má ve svých epi­štolách stále jeden pohled, listy Korinťanům, Efesanům, Kolosanům nebo Galaťanům si v žádném případě neprotiřečí. Svůj pohled na postavení ženy předsta­vuje i v l Tm 2:11 - 12 „Žena ať přijímá poučení mlčky s veškerou podřízeností.  Učit ženě nedovoluji. Žena nemá mít moc nad mužem, nýbrž má se nechat vést“ Ženy se mají zdobit dobrými skutky a mají při­jímat podřízenost v dobové společnosti.

 

Nad žádným mužem nemají vykonávat autoritu ! (POZN. „Není už rozdíl ... mezi mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši" Gal 3,28)

 

Ve třináctém verši Pavel opět připomíná řád stvoření, tedy Eva z Adama „Vždyť první byl stvořen Adam a pak Eva“ I.Tm.2:13 .Ale Eva jako žena byla oklamána a dopustila se přestoupení. V řádu milosti a spásy skrze mateřství Marie, bude žena spasena l.Tm 2,15. Tady nejde o to, že bude spasena skrze zplození alespoň jednoho potomka, ale obecně, o to, že ženy ( stejně tak jako muži) budou spaseni proto, že se skrze ženu narodil Spasitel.

 

Kdyby jí nebylo ( vyvolené Marie),  tak nebude ani Spasitele, lidského zjevu, z hlediska Boží spravedlnosti. Protože jedině Bůh v těle mohl komplexně vyřešit otázku spásy.

 

Shrnutí :

Pavel tedy i v tomto listě, aby nezapletl rané křesťanství do politických ambic, respektuje dobovou patriarchální spo­lečnost. Při tom si uvědomuje, že ona je důsledkem pokřivení kvůli hříchu. Náprava je možná pouze vykoupením Ježíše Krista, narozeného z ženy, Marie. Obrat „narozený z ženy" je pro Pavla velmi oblíbený (např. Gal 4,4). Cílem vykoupení v Kristu je budoucí duchovní jednota ( mužů a žen) V listu Galatským mluví Pavel o nové skutečnosti, o oblečení se v Kris­ta. V něm pak křesťan zažívá i zcela nové vztahy mezi pohlavími.Není už rozdíl ... mezi mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši" Gal 3,28.A to je dobře pro růst místní církve a na svědectví nebeským bytostem a Bohu k radosti

 

- Souvislost s dalšími tématy -

 

3. Obraz muž = hlava.Rád bych, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy muž a hlavou Krista je Bůh1 Kor.11:3 . Pa­vel řeší jak se mají korintští razantně odklonit od pohanských praktik. Nejde totiž ani o používání závoje při bohoslužbě, jak se tradičně vykládá, ale o odsouzení pro­jevů přítomných v orientálních kultech.

 

Předně Pavel mluví o zakrytí hlavy, ale ne nějakou přikrývkou nebo závojem, ale svými vlasy. Ono přikrytí se tedy týká účesu nebo přesněji nerozpuštění vlasů ! Proto také odkaz k některým ženám, aby si daly oholit vlasy nebo měly vlasy upra­veny do účesu. Ve 14. verši je také poukaz pro muže, že dlouhé vlasy jsou pro muže hanbou, a v 15. verši je řečeno, že právě ony vlasy jsou pro ženy tím závojem. Problém byl v tom, že některé ženy si při hlasitě modlitbě nebo při různých charismatických projevech rozpouštěly svůj účes, aby dramaticky zdůraznily svůj prorocký postoj.Tyto projevy máme doloženy právě z růz­ných kultů pohanských kněžek. To je pro Pavla základní problém, a proto upozorňuje na přítomnost andělů jako znamení přítomnosti Boží l K 11:10. Zkrátka při křesťanské modlitbě působí primárně Duch svatý a jakákoliv du­chovní manipulace je nepřípustná.

 

POZN. Ve výkladech některých bratří se vyžadování nošení šátku u sester opírá právě o to svědectví vůči andělům. Ženy tím mají ukazovat na pokorný postoj vůči Boří autoritě s cílem vyučovat andělské třídy v nebesích. Je pravdou, že andělé se učí Boží moudrosti na Církvi. Andělé ale vidí celý týden a nesoustředí se jen na dobu spol.shromáždění ! Někdy nevycházejí z úžasu nad našim pokrytectvím ….když vidí co vidí v týdnu a pak se jim má dostavit svědectví o Boží moudrosti vnějším úkonem sestry, která vyhoví tradici sborů

 

3.1. Obraz hlavy .  Ono odkrytí vlasů se přece týká hlavy a hlava pro židovský kontext je znakem zásadního společenského a náboženské­ho významu. Hlava (hebr. “ros“) poukazuje na hierarchický vztah. Pavel stanoví tuto hierarchii: Bůh - Kristus - muž - žena. Jenže hlava neznamená dominanci, tak jak tomu rozumíme v naší kultuře. Hla­va pro Pavla znamená „počátek, pramen, vstup, otevření“.Být hlavou neznamená být šéfem, dominátorem, ale být tím, co něco otevírá nebo umožňuje.

 

Příklady:   1)Nabím risóním (přední proroci) neznamená důležitější proroci, vždyť Jeremiáš nebo Izaiáš, tyto nejvýznamnější židovské pro­rocké postavy, jsou „zadními" proroky. 2)Nebo židovský svátek Róš chodeš, svátek prvního dne v měsíci, je svátek otevření dalšího měsíce. Tento svátek je jen jeden den, ale měsíc má dní třicet. A tak je to i ve vztahu Bůh — Kristus — muž — žena. Pro Pavla a židovskou komunitu je muž hlavou, pramenem, prvním ve spole­čenském kontextu, ale žena rozvinutím, naplněním, vrcholem, a jak píše Pavel, slávou nebo září muže. Žena není odlesk, ale záře. Muž je dnem prvním, pramenem potoka, ale žena je devětadvaceti dny mě­síce, rozvinutou řekou plnou životadárné vody. A tohle jí má muž umožnit !  Pavel s obrazem hlavy, který ještě v 1 Kor.11:12 posílí, nejen že není nepřítelem žen, ale v Kristu nachází úpl­ně nový vztah mezi mužem a ženou než měla tehdejší dobová společnost.

 

Shrnutí

Tedy stručně Pavel tímto silným obrazem odsuzuje duchov­ní prosazování, duchovní manipulaci ně­které konkrétní ženy v Korintě.   Uplatňovat tento princip na celé období Církev je nepochopením toho, čeho chtěl Pavel v Korintu dosáhnout

 

4. Pravidlo mlčení žen při bohoslužbách není absolutní.

Protože sám Pavel odsouhlasil, že ženy se mohou veřejně modlit a prorokovat 1 Kor 11: 5každá žena, která se modlí nebo prorocky mluví……a    v.13) „Posuďte to sami: Sluší se, aby se žena k Bohu modlila s nezahalenou hlavou?. Protože ženy mají stejné duchovní dary jako muži je napsáno v  Skut 2,17.18;  „A stane se v posledních dnech, praví Bůh, sešlu svého Ducha na všechny lidi, synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny.  I na své služebníky a na své služebnice v oněch dnech sešlu svého Ducha, a budou prorokovat. Sk . 21:8.9Druhý den jsme se vydali na cestu a přišli do Cesareje. Tam jsme navštívili Filipa, kazatele evangelia a jednoho ze sedmi jáhnů, a ubytovali se u něho. Ten měl čtyři neprovdané dcery, prorokyně., pravidlo mlčení žen při bohoslužbách není absolutní.

 

5. Praktické důsledky doslovného chápání NZ textů k tématu by vedlo k tomu, že by křesťanské ženy musely mlčet nejen na veřejných bohoslužbách, ale i ve všech shromážděních s duchovním zaměřením. S nepochopením ustanovení o přikrývání hlavy si někteří udělali dogma . Pořád mi zaznívá „Není už rozdíl ... mezi mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši" Gal 3,28

 

Pavel má starost o dobré jméno mladého křesťanského hnutí. Nechce, aby bylo zdiskreditováno projevy z hlediska tehdejší společnosti a mravnosti nepřijatelnými ….. a takto bychom měli problém mlčení žen ve shromáždění a přikrývání hlav vnímat 

 

Václav Dobiáš

S využitím článku uveřejněném v časopise "Teologie a společnost"

 

 

 

Diskusní téma: Mlčení jehňátek...pardon, žen ve shromáždění!

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek