Hinduismus a křesťanství

18.10.2009 00:00

HINDUISMUS 

Jeho filozofickým základem je světový názor, který se nazývá pantheistický monismus . „Monismus“ = „ 1) nauka o Jednom“ a  „2) pantheistický“ znamená
„ všeobjímající“ , „všeobecný“ . Jde o víru v Universum, ono Jedno, které je přítomné v každé molekule a částečce ve vesmíru

Vše podléhá koloběhu zrození a zanikání, které se týká i samotného boha. Hinduismus je nauka, která je představitelkou širokého proudu různých vyznání . Dá se říci, že i buddhismus (minimálně některé odnože) vychází ze základních tezí hinduismu.  Tím nám vynikají tato hlavní a největší náboženství světa : křesťanství, judaismus, islám, hinduismus a na jeho okraji stojící buddhismus, polytheismus a  světové sekty ( např. Církev sjednocení s vůdcem Mun Sunem a další )

Stručná charakteristika hinduismu

Ve východních náboženstvích je bůh neosobní Jsoucno.  Všemi věcmi a bytostmi prostupuje tentýž Vesmírný duch ( brahma) . Duše člověka  ( átman )  usiluje o splynutí s brahma. Pokud se mu to nepodaří, tak se po smrti  duše člověka( átman) nastěhuje  do jiného, nového těla.Tomu se říká reinkarnace (převtělování)

Utrpením v novém životě člověk odčiňuje karmu  tj. zlé skutky, které v minulém životě napáchal.Koloběhu zrození a umírání se říká samsara. Cílem zasvěcence je vykoupení z karmického kruhu a dosáhnutí stavu trvalé spokojenosti, založené na osvobození z hmotné reality. Lidská duše ( átman) splyne s oním Jedním ( Duší vesmíru brahma) a žijící člověk se stane chodícím bohem na zemi ( brahmánem) – učitelem (guruem)

V indickém hinduismu je sice jeden bůh, tedy Vesmírný duch ( brahma) ,  ovšem bez vlastností a  lhostejný

Jsou zde tři významní bozi s různými charakteristikami Brahma,Šiva a Višnu. Tato tři osobní božstva jsou zjevením absolutní skutečnosti neboli  Vesmírného ducha ( Brahma – átman ). Představují božské funkce ( onoho Jednoho) - stvoření, zničení a udržování..

Pro vyznavače je osobním bohem , za kterým stojí neosobní bůh ( brahma) , jeden z 10 miliónů bohů  , kterého si zvolí k uctívání.  Osobní bůh je nižší než Vesmírný duch – brahma. Uctívání nižšího boha je výrazem spoutanosti vyznavače s tímto světem

Většina  Indů se oddává svému náboženství naprosto mechanicky a rituálně. Všemi úkony lze něco získat, prožívat emoce  a mít kontakt s bohem. Vraťme se zpátky k těm třem významným osobním bohům   resp. k Višnovi, abychom si ukázali, že nelze smíchávat křesťanství s východním náboženstvím  

Višnu ( jeho jméno znamená)  „ ten, který prostupuje“ je charakterizován jako ochránce a udržovatel vesmíru. Bere na sebe různé podoby (avatáry) neboli vtělení……. do zvířecí nebo lidské podoby. Dělá to proto, aby znovu nastavil rovnováhu dobra a zla ve světě podporou sil dobra. Dnes je známo 10 slavných avátárů např. ryba, želva, atd. ,ale  také lidé : Ráma, Kršna a Buddha. Osmý avátára Kršna je nejpopulárnější  a jistě víte, že existuje hinduistická sekta Haré Kršna  skrytá pod názvem„Mezinárodní společnost pro uvědomování si Kršny „( ISKCON ) . Vedl jsem polemiku s jedním vyznavačem tohoto hnutí. Tvrdil mě, že Kršna byl Kristus což křesťané rozhodně odmítají

Kristus je hinduismem přijímán jako význačné vtělení  a je začleněn do panteonu bohů. Různá náboženství jsou podle hinduismu různými cestami k jednomu cíli. Tato myšlenka je vlastní také hnutí New Age a ekumenismu v některých křesťanských církvích

Člověk, který se poddá této filozofii resp. víře není schopen překročit  ve vztahu ke Kristu vlastní stín. Gandhí   při kontaktu s křesťanstvím řekl :

“ Bylo nad mé síly uvěřit, že Ježíš je jediným  Božím Synem vtěleným v člověka a že věčného života může dosáhnout pouze ten, kdo v něho věří. Jeho smrt na kříži byla pro svět velkým příkladem , nemohl jsem však věřit tomu, že by měla nějakou tajemnou nebo zázračnou moc“ 

Bůh ve východním pojetí je neosobní jsoucno,které je  součástí všeho stvoření. Prostupuje všechno. Je v kameni, v opici i v člověku a ve vesmíru. Je to jako by byl malíř součást obrazu 

Pravý Bůh je osobní  ( transcendentní) , který je přítomen ve stvoření, ale není to stvoření. Je jako malíř, který maluje obraz a přitom není součástí obrazu. Jeho podstatou není lhostejnost a netečnost, ale láska.  Má určité vlastnosti, které jsme schopni pochopit  a přijímat nejen vírou,  ale i rozumem ( intelektem)

Už na začátku vnímání Boha je mezi křesťany a hinduisty nepřekonatelný rozdíl.

Teď k základním tezím  pochopení hinduismu


Nečel jsem korán, ani védy nebo jiné náboženské knihy. Četl jsem pouze Bahagvadítu. Dalo mi to dost sebezapření ( náročný text) a potřebujete k tomu výkladové vložky překladatele

Na druhé straně trochu znám Bibli. Tam se dovídám , že pravda není produkt  subjektu ( např. filosofických úvah) . Tou  pravdou je sám Bůh . Pravda je duchovní bytost - Stvořitel . Není neosobním Jsoucnem do kterého se nořím a tím poznávám pravdu.

Ježíš řekl :“  Já jsem cesta, pravda i život“ . Nakonec, může být jen jedna pravda. Nemůže být více „pravd“. Věřím, že tou jedinou pravdou je Bůh, který má Krista. Neučí jakou cestou se dát na vrchol hory  tzn. k poznání  Boha. ON sám je tou cestou. Křesťané věří v Něj a tím pádem nachází  i cestu k Bohu. 

Jedním ze základních rozlišovacích znaků pravdivosti a pravdy Boha je zpráva o vzniku světa. V jednom křesťanském časopise jsem četl, že ve Védách je stvoření světa řešeno zprávou, že „ zemi drží 4 sloni „ Byl bych rád, pokud je zde někdo znalý těchto náboženských knih, aby mě  ihned opravil pokud to bylo uvedeno špatně. Vidíme, že je to holý nesmysl ! Tomu se prostě nedá věřit !  Takové chyby pravý Bůh nedělá. Bible, snad jako jediná, se seriózně vyrovnává se stvořením světa. Křesťanství lze přijmout rozumem, víra v pravého Boha je logická a přijatelná v každé době. Bible jasně říká v Jer. 10.10 „ Ale Hospodin jest Bůh pravý, jest Bůh živý a král věčný ….“  

Jan 17.3 „ Totoť jest pak život věčný, aby poznali tebe samého pravého Boha a kteréhož jsi poslal , Ježíše Krista „

Tady jsme u definice věčného života. Život věčný není jen život bez konce po fyzické smrti  v nebi, ale jedná se o POZNÁVÁNÍ  pravého Boha  už teď s přesahem a pokračováním v poznávání do věčnosti

Východní náboženství mluví o tom, že je v nás kus dobra i kus zla. Kreslí se takový tenisový míček s jednou půlkou bílou a druhou černou ve kterých je vždy malá bílá nebo černá tečka . To je lidský pohled na kvalitu člověka. Jednou se chováme dobře a jindy špatně. Poznáme to v našem svědomí.

Dál je uvedená přehledná tabulka s porovnáním tezí mezí hinduismem a křesťanstvím a poté výtah z polemiky mezi mnou a jedním stoupencem Haré Kršna


DIALOG VÝCHODU SE ZÁPADEM ANEB ROZDÍLY MEZI KŘESŤANSTVÍM A HINDUISMEM

1. Pojetí Boha

Hinduismus
Neosobní, všeprostupující Jsoucno. Jako když je malíř součástí obrazu, který maluje. Filosofický základ hinduismu – pantheistický monismus,

Křesťanství
Duchovní absolutní (první) bytost, osoba mající charakteristické vlastnosti. Jako malíř, který maluje obraz ale přitom není součástí obrazu . Filosofický základ křesťanský theismus

2. Charakter Boha

Hinduismus
Brahma nemá charakter.Ten mají nižší bohové – Višnu, Ráma, Šiva a ještě 10 mil. dalších nižších bohů

Křesťanství
Má rozpoznatelný charakter. Jde o absolutní kategorie ve stylu :velký,větší,největší , Boží

POZN. Charakter znamená „VZTAH  k“ …něčemu, někomu atd.

3. Postoj ke stvoření světa

Hinduismus
Celý vesmír podléhá zanikání a vznikání v onom Jednom. Podle Véd drží zemi 4 sloni (Védy – náboženské knihy Hindů )

Křesťanství
Bůh je na počátku (nevysvětlitelné), tvoří vesmír a je designérem Země, nese za stvoření osobní zodpovědnost a  je stvoření věrný. 1 Moj.1 – 2 kap., zpráva o stvoření má logiku a je přijatelná rozumem i vírou  Jan  1 kap.

4. Problém stvoření

Hinduismus
Karmická zátěž ( zlé skutky) není problém jen člověka, ale i zvířat a dokonce i Vesmíru

Křesťanství
Neposlušnost stvoření vůči Stvořiteli je zásadním hříchem. Vede k oddělení svatého Boha od hříšného člověka, zabraňuje vytvoření vztahu mezi Bohem a člověkem  - Ř 3 : 10 – 31 

5. Otázka života a smrti

Hinduismus
Reinkarnace ( převtělování)

Křesťanství
Vzkříšení těl z mrtvých, věčný život nehmotné složky člověka v nových „oslavených“ tělech , jen jeden život v těle a jedna zodpovědnost za postavení na věčnosti   
Žd 9.27

6. Identita člověka

Hinduismus
Chápe člověka jako duši v těle – tedy jsou to dvě izolované,samostatné jednotky

Křesťanství
Duch,duše a tělo jsou trojjedinou podstatou, podobně jako tvoří šířka,výška a délka jeden objem - I Tess.  5.23


7. Reinkarnace – „reversní“ pohyb, vzkříšení  - okamžitý stav lidské identity

Hinduismus
Duše mění těla jako „kabát“, je to zdokonalovací proces v pohybu   vpřed i vzad ( k vyšší kvalitě nebo k horšímu stavu)

Křesťanství
Vzkříšení není proces, ale okamžitý stav lidské osobnosti - I Tess. 4.14 - 18

8. Je reinkarnace „logická“ ?

Hinduismus
Vůbec neřeší problém zla člověka. Učí, že utrpení je spravedlivé. Model lásky k bližnímu vůbec neexistuje. Kde se vzal první karmický dluh duše ? Potom je zlo věčným principem jako dobro a tím by zůstávalo neřešitelné a neodstranitelné. Odkud v karmě pochází mravní měřítko podle kterého karma vyměřuje trest ? Odpověď je neuvěřitelná - odnikud ! V pantheismu není totiž rozdíl mezi dobrem a zlem, proto nemůže být karma mravním zákonem

Křesťanství
Zákon karmy v hinduismu není to co Starý Zákon v křesťanství.  Desatero a další Boží zjevená vůle je měřítkem etiky a morálním standardem. Etika není lidsky autonomní neboť je Božím darem člověku. Je to zrcadlo ve kterém může vidět jaký je, může hodnotit své činy a myšlenky.

9. Morální stav světa

Hinduismus
Otevřeme si noviny a televizi.Postupný vzestup morální evoluce nejméně 1 miliardy lidí  není ve světě vidět ( hinduistů).  Ani velký počet vtělení nevylepší duši k nekonečné, absolutní čistotě lidského ideálu. Milióny chudáků v Indii jsou toho důkazem,nikdo si jich nevšímá - proč taky,vždyť pomoc by byla narušením zákonů karmy !

Křesťanství
Logicky nás k Bohu může přivést jen "zázračná proměna"ne sebevylepšování.Náhlá proměna úplně odstraňuje postupný vzestup duchovní evoluce.Aby došlo k převratné změně člověka při jeho vzkříšení úplně postačí jeden život ve kterém přijme Ježíše jako Spasitele a je mocí Ducha sv.proměňován do obrazu Boha

10. Zmrtvýchvstání Ježíše Krista

Hinduismus
V hinduismu je Ježíš jedním z  „ nižších Bohů“ ( vtělení Kršny )

Křesťanství
Ježíš měl po vzkříšení své tělo Lk 24:39. Přátele Ho poznali, Jeho podoba musela být dokonalá . Po vzkříšení jedl rybu Lk 24.4l - 43 .  Jeho tělo po vzkříšení bylo hmatatelné Jan 20 :28-29 …... ale přesto bylo toto tělo jiné podstaty : mohl se  objevovat a mizet kdy chtěl Lk 24.3l, procházel zavřenými dveřmi Jan 20:26 , Ježíš mohl v těle vystoupit na nebesa Sk. ap. 1:  9 – 11. Ježíšovo vzkříšené tělo bylo hmotné, ale nesmrtelné.Bylo fyzické,ale neporušitelné. Ap.Pavel popisuje dokonalé tělo,ne duši a ducha bez těla někde v nebi ( vesmíru)


Teď uvedu výtah z dopisu mezi stoupencem hinduistické sekty Haré Kršna a mnou ( naleznete zde část odpovědí na tvrzení o zákazu učení o reinkarnaci v křesťanství, které je kršnovi hojně zneužívané )


Cituji z Vašeho dopisu …..
 
"Císař Justinian r.553  po Kr.zakázal učení o reinkarnaci a vyloučil jej ze všech křesťanských  spisů .(Ne Bůh,ale člověk postavil Bibli proti Védám)"


Máte  na  mysli  zřejmě  druhý   koncil  v  Konstantinopoli  (r.553  po Kr.). Tento argument je naprosto scestný  a uvedu proč…….

Kdyby ranná církev  (tedy „KAT HOLON KOSMON "  což znamená „ po celém světě rozšířená" neboli  "Katholiké"  =  obecná, dnešní Římskokatolická  církev  chtěla  "ovládat  neznalé  masy",   jak  jí  vyčítají  stoupenci  východního panteistického  monismu, mohla  k  tomu   velmi  dobře  použít  právě  "učení o převtělování".

V  Indii  tomu  tak  (  z  historického  pohledu)  bylo ( a v podstatě je ) po celá staletí.Na  reinkarnaci byl  ( je ) postaven  celý  kastovní systém. Kasty  byly určené podle  "dobré"  nebo  "špatné"  karmy  jednotlivých  lidí.Jestliže  se někdo narodil jako "brahmán" (snad nejvyšší třída), zasluhoval si to . V tomto životě by  svého  postavení  neměl  být  zbavován.  Pokud  se  člověk  narodil jako "nečistý", zasloužil si  to a v tomto  životě by neměl být  povyšován. Pohyb z jedné třídy  do druhé v tomto  životě je (téměř) nemožný. Brahmáni  vládli a ostatní  poslouchali . V rámci  jejich náboženství  to tak  mělo být, tudíž bylo to tak a bylo to dobré. Brahmáni i  nečistí  žijí  na různé  úrovni realizace svého božství

Převtělování   lze  snadno   použít   k   ovládání  mas   !  Teorie,že Římskokatolická církev vyškrtla z Bible převtělování, aby mohla ovládat masy lidí je nelogická.Kněží mohli tohoto faktu  velmi dobře využít - a vidíme, že se tak nestalo.Žádná  nutnost vymazat z Bible učení  o převtělování z tohoto důvodu   nebyla, spíše   naopak, takové   učení   by   se   kněžím  asi  velmi hodilo. Zkoumáním Bible dojdeme i bez historie k poznání,že BIBLE TOTO NIKDY NEUČILA A NEPŘIPOUŠTÍ ANI DNES !

Teď několik slov k Bibli jako takové. Kanonizace  textů  Bible   proběhla  ve  dvou  fázích.Starý zákon kanonizovali Židé. Podrobným zkoumáním a rozsáhlou diskuzí kanonizovali knihy S.Z.již v době Ezdrášově, kolem r.398  př.Kr.Od té doby používají Židé Písma S.Z.pořád stejná. Po r.70, kdy byl Jeruzalém rozvrácen Titem, přesně v r.90 – 100 po Kr.na rabínské akademii v Jamnii byl S.Z. uzavřen.To byla zcela Židovská záležitost.

Kanonizace Nového zákona probíhala od r. l45 po Kr. tím, že byly sebrány  autorizované apoštolské  spisy (  učedníků, nebo lidí, kteří zapisovali  vzpomínky  učedníků  nebo   dopisy  od  apoštolů ). V  Ježíšově době byl tedy  kánon Starého zákona (39  knih) uzavřen a Pán Ježíš se na Písma také odvolává

Křesťané chápali od vždycky Starý  zákon jako Boží slovo  (zjevil jim to Duch  svatý)  viz.věřící  v  Berioi  ve  .Sk  ap.17:11  a  nalézali tam Boží přikázání  a zaslíbení  o Spasiteli  . Apoštolé sami  začali psát, nebo přímo diktovat spisy (epištoly a evangelia), která byla čtena a vykládána pod vedením Ducha sv.a potvrzena v  srdcích věřících ve všech tehdejších sborech jako pravá, tedy vdechnutá Duchem sv.do  pera pisatelů a tudíž potvrzená jako slova Boha ( Boží slovo). Objevili se různé pokusy napsat i další  spisy, ale Boží lid na nich poznal, že nejsou  pravá ( rozuměj inspirovaná Duchem sv.) a nebyly  přijaty. Proces byl ukončen  již Katolickou církví (vznikla po vydání Milánského ediktu  r.313 za císaře Konstantina )

Později byl  kanonizován Nový  zákon -  27 knih  (které byly  sebrány do kánonu od r. 150 - 180) a sice na synodě v Hipo  Regiu r.393. V  Kartágu r. 397 byl  s konečnou platností  uznán kánon Nového  zákona v celém  tehdejším známém  světě.Všechny knihy  Bible byly  sepsány pod  vedením Ducha  Svatého 2 Pt. 1: 20 – 21. Písma   Nového  zákona   byla   bezprostředně   čtena  (po   svém  vzniku) na shromážděních věřících

Jak  vidno, církev nemohla nic z křesť.spisů  vyškrtnout (mám na mysli spisů Bible), protože Bible  byla hotová a uzavřená záležitost.Jestliže katolíci  měli nějaké  další spisy, které  připisovali autoritu  Písem (kromě apokryfů) tak to nevím, ale Reformace v l6.stol.uznává Bibli bez apokryfů. V biblických textech  je vyhlášená  svoboda, že  každý se  jednoduše skrze  víru v Ježíše Krista může znovuzrodit a získat  jistotu věčného života v nebi,nezávisle na jakékoli církevní autoritě.

Pokud  se jde přímo  k nejstarším textům  dochovaných rukopisů v  řečtině ,ukazují, že pravdy víry  jsou staršího data, než jakékoli středověké   pokusy  o   jejich   revizi.   Žádný  novozákonní   spis  neučí o převtělování ! Oddanost starozákonním textům je typická i pro  Ježíše . Starý  zákon  ,podobně  jako  sám  Ježíš, jasně  učí vzkříšení ! Např.Ježíšův rozhovor se  saducei Mt 22:23 -  32 ,kdy cituje 2  Moj. 3:6 . Ano, Bůh  je Bohem neopakovatelných  jednotlivců, kteří  jednou  umírají  a  "potom  bude  soud" Žid.9:27 -28 (např.Dan.12: 1 – 2 ).

Každý, kdo dokládal učení  o převtělování  Biblí (Písmem), byl mimo a nesprávně vykládal Boží slovo, protože se na něj díval ze své, předpojaté pozice zastánce hinduismu. Tito „vykladači“  neprožili "znovuzrození" a nemají Ducha sv., který by jim odkryl duchovní význam Písem. Platí o  nich velmi tvrdý výrok  z Jer.8:8-9. Písmo také  říká,že i moudrost může  být překroucena  Př.26:7.9 ..."Jako  trn v  ruce opilého,tak  přísloví v ústech     hlupáků". Ap.Petr     varuje    před     lidmi    "neučenými a neupevněnými",kteří  překrucují   některá  místa  Božího   slova  účelovým výkladem.  Jedná se zvláště o stoupence hnutí NEW AGE jako je Shirley MacLaine ,John Randoph Price a mnoho dalších lidí

Konečně k vlastnímu, cit.

" zakázání učení o převtělování  "

Otcové rané církve také vyučovali  vzkříšení ne převtělování .Na  křesťanství resp.judaismus se ho     snažili     naroubovat     tehdejší     myslitelé - ovlivnění platónským, pythagorejským   a  jiným   helénistickým  učením   či  východním
učením

Proti  převtělování vystupoval Irenaeus,Justin,Jeroným,Tertullian, Řehoř z Nyssy a Augustin.Ve skutečnost na druhém  koncilu  v  r.553  bylo  proti  Origeneovi  (církevní otec, který žil v letech  l85  -  254)  přijato  l5  anatém  (odsouzení) .Žádná o převtělování nehovoří,pouze  jedno z  nich obsahuje  větu :"  Pokud někdo  hlásá vybájený dřívější  život duší  ....až je  dán do  klatby"

Mnozí  si myslí  ,že je to odmítnutí  silného proudu  učení o  převtělování v  rané církvi.Není to tak. Tato"anatéma"   se  týkala   pouze  Origenova   učení, že  duch   člověka  žije předtím, než začne žít v  lidském těle. Origenes vůbec nezastával převtělování, ale jen  duchovní preexistenci. A právě  to koncil odsoudil ( právem)  jako nebiblické.  Origenes  převtělování  vyloženě odmítl, když např.pojednával o Mt  17:12  napsal:"  Nezdá  se  mi   ,že  na  tomto  místě  Eliáš  znamená duši,nechci-li upadnout do dogmatu o stěhování (převtělování) ,které je Boží církvi  cizí,které  apoštolé  nepředávali  a  které  Písmo  nikde neuvádí" .Tolik Origenes

Závěr :

l)  Koncil se  týkal učení  otce Origenea   a nikoli Kristova (Origenes nikdy nepředstíral,že píše evangelium)

2) Protože Origenovy spisy nejsou zahrnuty do kánonu Písem, tak nemohly  být z Bible ani vyškrtnuty

3)  Origenes  neučil  převtělování  a  ani  žádný  silný  proud  víry v reinkarnaci v rané církvi nebyl


Přes všechna  fakta mnozí stoupenci  učení NEW AGE  resp.panteistického monismu rozšiřují tyto bludy pořád dál. Křesťané se snaží uvádět do pravdy ty, kteří překrucují Boží slovo ke své podobě viz.

l Kor. 10:5 " Jimi  boříme lidské výmysly a všecko,co se v pýše pozvedá  proti  poznání  Boha.Uvádíme  do  poddanství  každou  mysl,aby byla poslušna Krista"

Diskusní téma: HINDUISMUS a KŘESŤANSTVÍ

Datum: 04.11.2014

Vložil: Jan

Titulek: odpoved

> Jeho filozofickým základem je světový názor, který se nazývá pantheistický monismus

To je jeden z hlavnich omylu. Monismus je v tzv. hinduismu minoritni proud. Nejpocetnejsi je monoteismus - zvlaste v podobe vaisnavismu. Vaisnavismus neni panteisticky, ale panenteisticky (Buh je imanentni, transcendentni a navic take lokalizovany v srdci kazde zive bytosti).

> Většina Indů se oddává svému náboženství naprosto mechanicky a rituálně

Opak je pravdou, Indove jsou velmi emocionalni, nekdy az sentimentalni.

> Vedl jsem polemiku s jedním vyznavačem tohoto hnutí. Tvrdil mě, že Kršna byl Kristus což křesťané rozhodně odmítají

Toto odmita i sam ISKCON. Srila Prabhupada pouze poukazal na podobnost obou slov. Nazory "vyznavacu" nejsou oficialni stanoviska. Zadne oficialni stanovisko vuci Jezisovi v ISKCONu neexistuje.

> Nečel jsem korán, ani védy nebo jiné náboženské knihy. Četl jsem pouze Bahagvadítu. Dalo mi to dost sebezapření ( náročný text) a potřebujete k tomu výkladové vložky překladatele

S tak omezenymi znalostmi lze tezko posuzovat jine tradice.
Bhagavad-gita (sic) neni narocna, pokud ovsem "nezapracoval" prekladatel/komentator s vlastni agendou.

> Na druhé straně trochu znám Bibli. Tam se dovídám , že pravda není produkt subjektu ( např. filosofických úvah) . Tou pravdou je sám Bůh . Pravda je duchovní bytost - Stvořitel .

Totez uznava vaisnavismus. Visnu/Krisna je nejvyssi pravda, satyam param (Bhagavata Purana 1.1.1, 10.2.26, 12.13.19, atd.).

> V jednom křesťanském časopise jsem četl, že ve Védách je stvoření světa řešeno zprávou, že „ zemi drží 4 sloni „ Byl bych rád, pokud je zde někdo znalý těchto náboženských knih, aby mě ihned opravil pokud to bylo uvedeno špatně. Vidíme, že je to holý nesmysl ! Tomu se prostě nedá věřit ! Takové chyby pravý Bůh nedělá.

Stvoreni je popsano velmi podrobne v Puranach, napr. Bhagavata Purana 3. Ctyri sloni jsou zmineni v puranskem schematu vesmiru
(napr Bhagavata Purana 5.20.39). Srovnejte: "pilire Zeme" (Job 9.6, Zalm 74(75).4) ci "pilire nebes" (Job 26.11)

> Bible, snad jako jediná, se seriózně vyrovnává se stvořením světa.

Dodnes neexistuje jednotny vyklad Geneze, ktera uvadi dve verze stvoreni v kapitolach 1 a 3.

> Tady jsme u definice věčného života. Život věčný není jen život bez konce po fyzické smrti v nebi, ale jedná se o POZNÁVÁNÍ pravého Boha už teď s přesahem a pokračováním v poznávání do věčnosti

Vaisnavismus souhlasi. Plne Boha poznat nemuzeme, ale sve poznani vecne zvetsujeme, nejen v hmotnem svete, ale zvlaste v Jeho pritomnosti.

> 2. Charakter Boha

> Křesťanství
Má rozpoznatelný charakter. Jde o absolutní kategorie ve stylu :velký,větší,největší , Boží

Charakter, vlastnosti a podoba Boha jsou v abrahamovskych tradicich popsany velmi nejasne, takze mnoho jejich nasledovniku (vetsina zidu a muslimu, mnozi protestante) ma sklon k monismu.

> 3. Postoj ke stvoření světa

> Křesťanství
Bůh je na počátku (nevysvětlitelné), tvoří vesmír a je designérem Země, nese za stvoření osobní zodpovědnost a je stvoření věrný. 1 Moj.1 – 2 kap., zpráva o stvoření má logiku a je přijatelná rozumem i vírou Jan 1 kap.

Je-li pocatek nevysvetlitelny, jak muze platit posledni vedlejsi veta?
Ve vedskych textech je pocatek i prubeh stvoreni popsani velmi podrobne.

> 4. Problém stvoření

> Hinduismus
Karmická zátěž ( zlé skutky) není problém jen člověka, ale i zvířat a dokonce i Vesmíru

Zvirata a vesmir nemaji karmickou zatez. Dolozte opak.

> 5. Otázka života a smrti

Vice v https://www.veda.harekrsna.cz/encyklopedie/reinkarnace.htm

> 6. Identita člověka

> Křesťanství
Duch,duše a tělo jsou trojjedinou podstatou, podobně jako tvoří šířka,výška a délka jeden objem - I Tess. 5.23

Srovnejte s Pavlovou OBE v tretim nebi (2 Kor. 12.2-3).

Vice: https://www.veda.harekrsna.cz/library/JivaSoul.zip

> 7. Reinkarnace – „reversní“ pohyb, vzkříšení - okamžitý stav lidské identity

Zde se srovnavaji dve ruzne veci. Reinkarnace neni vzkriseni/osvobozeni (mukti, moksa).

> 8. Je reinkarnace „logická“ ?

viz 5., https://www.veda.harekrsna.cz/encyklopedie/dharma.htm
a https://www.holistickamedicina.sk/kniznica/WALTRAUD%20GROSSE-reink.doc

> 9. Morální stav světa

> Hinduismus
Otevřeme si noviny a televizi.Postupný vzestup morální evoluce nejméně 1 miliardy lidí není ve světě vidět ( hinduistů). Ani velký počet vtělení nevylepší duši k nekonečné, absolutní čistotě lidského ideálu. Milióny chudáků v Indii jsou toho důkazem,nikdo si jich nevšímá - proč taky,vždyť pomoc by byla narušením zákonů karmy !

Nic z toho neni pravda. Evoluce je duchovni, neomezuje se na moralni aspekt. Sebevyssi pocet vteleni sam o sobe nikomu k osvobozeni nepomuze, musi ziskat milost Boha nebo Jeho oddaneho. Pomoc trpicim neni naruseni zakona karmy, prave naopak, ale pouha hmotna pomoc je neuplna a docasna.

> 10. Zmrtvýchvstání Ježíše Krista

> Hinduismus
V hinduismu je Ježíš jedním z „ nižších Bohů“ ( vtělení Kršny )

Vteleni Krsny neni "nizsi Buh", to je monisticka dezinterpretace. Telo avatara je "tezko pochopitelne" (sans. durvibhavya, Bhagavata Purana 5.5.19). Jeho povahou je sac-cid-ananda (vecnost, poznani, blazenost).

> Kasty byly určené podle "dobré" nebo "špatné" karmy jednotlivých lidí.Jestliže se někdo narodil jako "brahmán" (snad nejvyšší třída), zasluhoval si to . V tomto životě by svého postavení neměl být zbavován. Pokud se člověk narodil jako "nečistý", zasloužil si to a v tomto životě by neměl být povyšován. Pohyb z jedné třídy do druhé v tomto životě je (téměř) nemožný. Brahmáni vládli a ostatní poslouchali . V rámci jejich náboženství to tak mělo být, tudíž bylo to tak a bylo to dobré. Brahmáni i nečistí žijí na různé úrovni realizace svého božství

Varna je definovana vlastnostmi a cinnostmi osoby (Bhagavad-gita 4.13). Zmenit ji puvodne mozne bylo, ale postupne prevladl rigidni kastovni system, ktery pretrvava dodnes. Nevladli brahmani, ale ksatrijove, kterym brahmani poskytovali duchovni vedeni.

Vice o vztazich mezi vedskou tradici a krestanstvim: https://www.veda.harekrsna.cz/connections/Christianity.php

Hari Hari,
vas sluzebnik, bh. Jan

PS: Tato reakce vcetne tech na dalsi omyly ohledne krestanstvi vs hinduismus/vaisnavismus je zahrnuta zde:
https://www.veda.harekrsna.cz/library/Ch_apology.zip

Datum: 09.05.2013

Vložil: m

Titulek: m

dej like a :D

Přidat nový příspěvek