Alternativní medicína II

19.04.2007 12:33

 

Tyto dva články mají křesťanům pomoci se zorientovat v problematice a pochopení skrytého duchovního nebezpečí pro ducha a duši křesťana. Mnoho věřících prodává činské prostředky pro zlepšení zdraví a neví, že při tom páchají "duchovní smilstvo". Tak jak umí léčit čínský preparát, tak a ještě lépe umí uzdravit náš Pán. 

Alternativní medicína – II. díl

 

1. Podstata křesťanství a podstata alternativní medicíny ( filozofické pozadí, kořeny)

 

1.1. Úvod

 

Křesťan by se měl dívat na všechny alternativní metody medicíny bez předsudků, pevně rozkročen na platformě Písem. Měli bychom vědět co si o tom Bůh myslí. Řečeno terminologií právníků : Musíme jít do křesťanské „Ústavy“, abychom rozkryli podstatu a možné nebezpečí pro křesťana.

 

POZN. Ústava ČR a Listina základních práv a svobod (člověka) jsou základními ústavními zákony ( 1/1996 Sb., a 2/1993 Sb.) . Tyto normy vykládá Ústavní soud . Neobsahují  rozsáhlé články. Např. Čl. 7 „Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství“ . Z této věty se odvozuje řada zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, které jdou do detailů. Musí být vždy v souladu s Ústavou. Podobně je to s Biblí a Bohem.Takovou „Ústavou“ je pro křesťany známost Božího charakteru, který je nám v Bibli odhalen ( viz.články „Boží charakter“ v podokně „vyučování“)  Pak můžeme odvozovat závěry v souladu s Jeho vůlí a Jeho slovem

 

1.2.  Není Bůh jako bůh a/nebo bohové

 

1.2.1. Bůh Bible je Stvořitel

Bible mluví o „pravém Bohu“. Jde o jedinečnou duchovní bytost , která stvořila světy a skrze kterou všechno trvá.V jedné osobě poznáváme tři formy existence ve vzájemném vztahu - Otce, Syna  a Ducha svatého. Dokonce užíváme  4 pojmy : Bůh, Otec, Syn a Duch svatý. Pochopení Boha je otázka aktivního přístupu z naší strany. Jde o poznání  ( teoretická složka ) a poznávání ( praktická složka) Boha

 

1.2.2. Bůh Bible není bůh jiných světových náboženství

Je zde jedna výjimka – judaismus. Ten ovšem neuznává Ježíše jako Krista. Židé Mesiáše  teprve čekají a slovo o Ježíši jako Kristu je pro ně pohoršením  i dnes  

 

1.2.3. Filozofické pozadí křesťanství, podstata chápání Boha – křesťanský theismus

Jedná se o základní světonázor západní kultury   „THEO  „ = ( latinsky) Bůh, přípona „ISMUS“ = nauka , tedy „nauka o Bohu „ a „KŘESŤANSKÝ“  ukazuje na“  nauku o Bohu, který je Kristem ( mající Krista) nebo na nauku o Bohu, který má Krista

 

1.2.4. Filozofické pozadí východních náboženství, podstata chápání boha (ů)  –  panteismus resp. panteistický monismus

 

Pantheismus

Pojem je složen ze dvou řeckých slov: Pan = „vše“ a  Theos  = „bůh“.  Doslovně znamená "bůh je Vše" a "Vše je bůh". Je to filosofický názor, že vše je tvořeno všeobjímajícím, imanentním  bohem ( imanentní znamená „vnitřně příslušící skutečnosti, nepřesahující věc“)  , nebo že vesmír či příroda a Bůh jsou ekvivalentní ( totožní). Je to názor o jednotě boha a světa, jejich totožnosti. Představa, že bůh je ve všem a všechno je bůh.

 

Pantheistický monismus

Monismus = „ nauka o Jednom“ a  „pantheistický“ znamená „ všeobjímající“ , „všeobecný“ . Jde o víru v „Universum“, ono „Jedno“, které je přítomné v každé molekule a částečce ve vesmíru. Podléhá koloběhu zrození a zanikání, které se týká i samotného boha. Toto pojetí „boha“ je základem všech východních náboženství

 

 

Výklad

 

Z uvedených podstat chápání Boha ( boha, bohů) vyplývá, že u světových náboženství nejde o

stejného Boha“. Nelze říci, že jedna strana polokoule chápe jednoho Stvořitele, prapříčinu všech příčin, tak rozlišně

 

Bůh je spravedlivý a určitě by nedal lidem na Východě méně šancí k Jeho poznání Iz. 42:10 „ Zpívejte Hospodinu píseň novou! Ať zní jeho chvála ze všech končin země. Ti, kteří se vydávají na moře, i to, čeho je moře plno, ostrovy a ti, kdo na nich bydlí

 

Naopak, chce aby k Němu zněla chvála z celého světa, aby Ho poznali všichni lidé. Tohle diametrálně rozlišné pojetí Boha ( bohů) není vůle Boha Stvořitele

 

Liší se v samé podstatě

 

Křesťanství mluví o jedné duchovní bytosti s charakterem, kterému můžeme rozumět

 

Východní pantheismus mluví o neosobním bohu a  bozích, které jsou jeho vtělením ( inkarnací).

 

V křesťanství není vesmír, příroda a Bůh totožné !  Když člověk v Ráji zhřešil – Bůh promluvil. Nebylo to nic příjemného. Proklel hada a zemi ! Ženu ani muže neproklel i když ani oni neslyšeli nic dobrého. Šlo o Boží soud, který přišel jako odezva na přestoupení Jeho příkazu o kterém dobře věděl Adam a předpokládám, že s tím seznámil i Evu

 

1 Moj. 3 : 17b – 19 „….Kvůli tobě nechť je země prokleta; po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení.

Vydá ti jenom trní a hloží a budeš jíst polní byliny. V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat „ .

 

Jak by mohla být země prokleta kdyby byla  ztotožněná s Bohem ?  

 

Ř 8: 19 – 22 „ Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů.  Neboť tvorstvo ( i příroda)  bylo vydáno marnosti - ne vlastní vinou, nýbrž tím, kdo je marnosti vydal  ( rozuměj jde o „otroctví zániku“).

 

1.2.5. Transcendentní Bůh Stvořitel

Křesťanský Bůh je transcendentní. Není  „ v té židli“ , není „ v tom kameni“, není  „ v tom stromu“ nebo zvířeti. Je mimo, ale přesto udržuje atomy a molekuly svou mocí pohromadě. Místem jeho přebývání jsou „nebesa nebes“ a přesto neopustil stvoření a neponechal ho náhodnému vývoji  

 

Koruna tvorstva –člověk – má zvláštní postavení. Bůh může „být v nás“ skrze Ducha svatého.  Přesahuje skutečnost, ale přítomný ve stvoření protože je věrným Bohem a vše udržuje v chodu a řádu. . Pojem „transcendentní „ = „nadskutečné, přesahující smyslové i rozumové možnosti“. Řekneme-li „transcendentální Bůh“ znamená to „ přesahující, překračující „ skutečnost . Pro nás je ta transcendentála mezi nebem a Zemí ! 

 

Výklad

 

Pro bližší pochopení rozdílu mezi transcendentálním Bohem a bohem ( bohy) východních náboženství uvedu  pohled hinduismu…..  

 

Bůh je neosobním Jsoucnem.  Všemi věcmi a bytostmi prostupuje tentýž Vesmírný duch ( brahma) . Duše člověka   ( átman )  usiluje o splynutí s brahma. Pokud se mu to nepodaří, tak se po smrti  duše člověka( átman) nastěhuje  do jiného, nového těla. Jde o reinkarnaci (převtělení).Utrpením v novém životě odčiňuje karmu  tj. zlé skutky, které v minulém životě napáchal.Koloběhu zrození a umírání se říká samsara. Cílem zasvěcence je vykoupení z karmického kruhu a dosáhnutí stavu trvalé spokojenosti, založené na osvobození z hmotné reality. Lidská duše ( átman) splyne s oním Jedním ( Duší vesmíru brahma) a žijící člověk se stane chodícím bohem na zemi ( brahmánem) – učitelem (guruem)

 

V indickém hinduismu je sice jeden bůh, tedy Vesmírný duch ( brahma) ,  ovšem bez vlastností a  lhostejný

 

Jsou zde tři významní bozi  s různými charakteristikami Brahma,Šiva a Višnu. Tato tři osobní božstva jsou zjevením absolutní skutečnosti neboli  Vesmírného ducha ( Brahma – átman ). Představují božské funkce ( onoho Jednoho) - stvoření, zničení a udržování

 

Pro vyznavače je osobním bohem ( za kterým stojí neosobní bůh  „brahma“ )  jeden z 10 miliónů bohů  , kterého si zvolí k uctívání 

 

„Osobní bůh“ je nižší než „Vesmírný duch – brahma“. Uctívání nižšího boha je výrazem spoutanosti vyznavače s tímto světem. Většina  Indů se oddává svému náboženství naprosto mechanicky a rituálně. Všemi úkony lze něco získat, prožívat emoce  a mít kontakt s bohem

 

Vraťme se zpátky k těm třem významným osobním bohům   resp. k Višnuovi,   abychom si ukázali, že nelze smíchávat křesťanství s východním náboženstvím  

 

Višnu ( jeho jméno znamená)  „ ten, který prostupuje“ . Jeho nejdůležitější rysy jako ochránce a udržovatele vesmíru,  existují v jeho (avatárách) neboli vtěleních……. do zvířecí nebo lidské podoby

 

Dělá to proto, aby znovu nastavil rovnováhu dobra a zla ve světě podporou sil dobra. Dnes je známo 10 slavných avátárů např. ryba, želva, atd. ,ale  také lidé : Ráma, Kršna a Buddha. Osmý avátára Kršna je nejpopulárnější . I u nás působí hinduistická sekta Haré Kršna  skrytá pod názvem „Mezinárodní společnost pro uvědomování si Kršny „( ISKCON ) . Vedl jsem polemiku s jedním vyznavačem tohoto hnutí. Tvrdil mě, že Kršna byl Kristus.    

 

Kristus je hinduismem přijímán jako význačné vtělení  a je začleněn do panteonu bohů. Různá náboženství jsou podle hinduismu různými cestami k jednomu cíli. Tato myšlenka je vlastní také hnutí New Age a ekumenismu v některých křesťanských církvích.

 

Člověk, který se poddá této filozofii resp. víře velmi těžko překročí  ve vztahu ke Kristu svůj „vlastní stín“. Gandhí   při kontaktu s křesťanstvím řekl :“ Bylo nad mé síly uvěřit, že Ježíš je jediným  Božím Synem vtěleným v člověka a že věčného života může dosáhnout pouze ten, kdo v něho věří. Jeho smrt na kříži byla pro svět velkým příkladem , nemohl jsem však věřit tomu, že by měla nějakou tajemnou nebo zázračnou moc.“ 

 

Stručně řečeno : Bůh ve východním pojetí je neosobní jsoucno,které je  součástí všeho stvoření. Prostupuje všechno. Je v kameni, v opici i v člověku a ve vesmíru. Je to jako by byl malíř součást obrazu

 

Bůh křesťanství  je osobní  ( transcendentní) , který je přítomen ve stvoření, ale není to stvoření. Je jako malíř, který maluje obraz a přitom není součástí obrazu. Jeho podstatou není lhostejnost a netečnost ,ale láska.  Má určité vlastnosti, které jsme schopni pochopit  a přijímat nejen vírou,ale i rozumem.

 

POZN.

Trochu znám Bibli. Tam se dovídám , že pravda není produkt  subjektu ( např. filosofických úvah) . Tou  pravdou je sám Bůh . Pravda je osoba. Není neosobní Jsoucno do kterého se nořím a tím poznávám pravdu. Ježíš řekl :“  Já jsem cesta, pravda i život . Nakonec, nemůže být více „pravd“.

 

Věřím, že tou jedinou pravdou je Bůh, který má Krista. Neučí jakou cestou se dát na vrchol hory  tzn. k poznání  Boha. ON sám je tou cestou. Ta začíná u kříže – znovuzrozením. Pak se teprve otevře cesta k poznání Boha. Tím nacházíme cestu  k Bohu

 

Jedním ze základních rozlišovacích znaků pravdivosti a pravdy Boha je zprávo o vzniku světa. V jednom křesťanském časopise jsem četl , že ve védách je stvoření světa řešeno zprávou o tom, že „ zemi drží 4 sloni „. Jistě, určitě jde o obraznou řeč a potřebujeme jejich výklad

 

Bible o takovém tématu mluví naprosto pragmaticky . Snad jako jediná, se seriózně vyrovnává se stvořením světa. Křesťanství lze přijmout rozumem. Víra v pravého Boha je logická a přijatelná v každé době. Bible jasně říká v Jer. 10.10Ale Hospodin jest Bůh pravý, jest Bůh živý a král věčný ….“   Jan 17.3A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíš Krista. „   Další verše o tom, že není více Bohů

 

Bůh je jen jeden ... Iz. 45:12 Zemi jsem učinil já a člověka na ní stvořil…“,  Iz.45: 18 … Hospodin, stvořitel nebe, onen Bůh jenž vytvořil zemi, jenž jí učinil…“,   , Iz. 45:21b „ ....kromě mne jiného Boha není , „Iz. 45:22 „ ......Já jsem Bůh a jiného už není

 

Kol.2:9V něm je přece vtělena všechna plnost božství“ ( tedy v Kristu). Bible, Bůh nikde nemluví o jiné osobě než o Otci, Synu a Duchu. Samá podstata Boha Stvořitele je neslučitelná s podstatnou „boha“ východních světových náboženství.

 

1.2.6. Křesťan žije na světě

Žijeme na světě a nechceme z něho utéci do ústranní a umělého klidu . Jan 17: 15Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého

 

1 Pt. 5:8  „ Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako `lev řvoucí´ a hledá, koho by pohltil

 

Výklad

Nejde o to „odejít ze špatného světa“ za zdi kláštera, za vytvořenou slupku své duše vůči všemu co odporuje mému přesvědčení a víře. Jde o to : Být na světě a být „výkladní skříní“ svého Boha. Být bdělí a dávat si pozor, aby nás ďábel nepohltil. Pod Boží ohranou jsme zachovávání od zlého

 

2. Podstata léčky alternativními metodami je v panteismu, synkretismu východních filozofií a náboženství, které vyúsťuje do širokého proudu New Age ( Nový věk) . Toto je křesťanství cizí a nepřijatelné už v chápání Boha jako takového – viz. bod 1.2. výše

 

2.1. Nemoc je důsledkem hříšnosti . Souvisí s „dědičným hříchem“ ( s naší „hříšností“ jako vlastností mající vliv na naše spasení) .Základním prvkem člověka je harmonický vztah s Bohem – Stvořitelem. V Ráji byl narušen nástupem lidské neposlušnosti a uvedením hříchu na světovou scénu . Člověk poslechl jiný duchovní zdroj ( Satana) a následky si nese po celou svou existenci. Harmonie vztahu s Bohem byla narušena.

 

Mt. 8:17  „ …aby se naplnilo, co je řečeno ústy proroka Izaiáše: `On slabosti naše na sebe vzal a nemoci nesl „.

 

Výklad

 

To, že Kristus vzal na sebe naše slabosti jasně ukazuje na řešení hříchu, na Jeho ukřižování. Součástí řešení naší hříšnosti a vztahu s Bohem jsou i lidské nemoci, které také nesl na kříž.

 

Jinými slovy, nemoc souvisí s nástupem „dědičného hříchu“ a uzdravení od nemocí je řešeno stejně jako otázka morální viny – obětí Pána Ježíše na Golgotě. Pro tuto oběť je člověk Bohem uzdravován

Dokonce, protože je Bůh věčný a vševědoucí, uzdravuje od nemocí od samého vzniku hříchu pro budoucí oběť Božího Syna !  Dělá to přímo, svou mocí a/nebo skrze moudrost lékařů, kterou jim dává a odhaluje na poli vědy. Na druhé straně nemusí dojít k uzdravení . Musíme si uvědomit a přijmout to, že Bůh je svrchovaný a je Pánem života i smrti

 

Iz.53: 4 – 5Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen.  Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni

 

Toto místo je předobrazem trpícího a obětujícího se Božího Beránka. Jde o duchovní uzdravení z „nemoci hříchu“, ale i o uzdravení z nemocí fyzického a duševního těla. Bez vyznání hříchu a bez kříže není uzdravení !

 

V Bibli nečteme  nic o vesmírné energii, životní energii apod.

 

Ž 103:3  „  On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, vykupuje ze zkázy tvůj život …“  Zde to vypadá , že jde o spásu, vykoupení duše od zkázy . Vykoupit duši od následků hříchu nelze fyzickým uzdravením. Ale lze být uzdraven Božím, nadpřirozeným zásahem a uzdravit pro zjevení Boží slávy. Bůh má tu moc a uzdravuje naše těla na základě naší touhy a svého milostivého rozhodnutí

 

Vraťme se k Matoušovi a Lukášovi. Zdá se, že volně citují Iz. 53 kap. Matouš 8:17 cituje přesně …aby se naplnilo, co je řečeno ústy proroka Izaiáše: `On slabosti naše na sebe vzal a nemoci nesl „.  Mnozí ihned zareagují a řeknou, že se jedná o metaforu , o nemoc hříchu ze které nás Ježíš svojí obětí vykupuje. Jistě správně. Ale to přeci neznamená, že se Iz. 53 kap. vztahuje jen na tři dny, kdy Boží dílo vrcholí na Golgotě !

 

Martin Luther tohle místo vysvětluje : „ Ano, souhlasím, ale Matouš má na mysli celý Kristův život zde na zemi a z něho nemůžeme vyjmout tyto uzdravovací zázraky, kterými dával jasné  znamení, že jde o Mesiáše. Celý Kristův život v lidském těle  znamenal, že ON na sebe bral naše nemoci a neduhy, které lidi trápily !  „

 

Zrovna tak dnes . Věřím, že Ž 103: 3 můžeme brát doslova i když proděláme lehkou chřipku. Vždyť bez Jeho vůle neonemocníme. ON  má vše pod kontrolou. I ty nemoci, které mohou způsobit zlé duchovní síly . Z Jeho strany jde vždy o zkoušku naší víry nebo zásah do života, který, i když to tak nevypadá, je pro dobro Božího král. potažmo i  blízkému okolí. Že tomu kolikrát nerozumíme – nevadí, na věčnosti se dozvíme pozadí a příčiny !

 

Relativní zdraví je Boží dar. Nemáme s ním hazardovat a ničit si ho . Na druhou stranu víme, že Pán je s námi a umí uzdravit, pomoci v pravý čas. Umí pomoci těm, kdo věnují svůj čas,peníze i osobní ambice a kariéru Bohu jako dar své proměněné osobnosti

3. Řešení nemocí v Bibli a jejich účel    POZN. Nejde mi o vyčerpávající rozbor problematiky uzdravování, spíš pro přehled uvádím některá místa Písem

 

 

3.1. Slepý od narození

 

Jan 9:1-3 „  Cestou uviděl člověka, který byl od narození slepý. Jeho učedníci se ho zeptali: "Mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám, nebo jeho rodiče?"  Ježíš odpověděl: "Nezhřešil ani on ani jeho rodiče; je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží“.

 

Učedníci se domnívali, že podstatou tak těžkého organického poškození těla od narození je důsledkem hříchu. Nemoc je „předsíní“ smrti a „ ….odplatou za hřích je smrtŘ 6:23  . Ve skutečnosti byl slepý proto, aby se na něm zjevila Boží moc v pravý, Boží čas

 

3.2. Nemoc jako projev Božího soudu

 

Ve SZ mluví prorok Micheáš  o formách Božího soudu. Mich. 6: 8Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. . Člověk to nedělal a nedělá, znevažuje hřích a jeho dosah. Hříšnost je tady a s ní nemoci. Dodnes neumíme zachovávat právo, konat milosrdenství vůči bližním a chodit pokorně před Stvořitelem . Text pokračuje a jedním z důsledků přezírání Boha jsou i nemoci resp. jsou výrazem jeho soudu  Mich.  6:13  „ Proto na tebe sešlu nemoci a rány, pro tvoje hříchy tě zpustoším

 

3.3. Bůh zbavuje nemocí 

 

Prorok Izaiáš mluví o tom, že bude běda těm, kdo šíří zhoubu a přežívají bez trestu. Ti co jednají věrolomně, i když jim ostatní dávají pokoj, propadnou sami zhoubě až míra přeteče.

 

V době kdy „ člověk nemá cenuIz. 33: 8b přijde Bůh ve své síle a zjedná  pořádek 

 

Iz.33:13Slyšte, vzdálení, co činím, poznejte, blízcí, mou bohatýrskou sílu!“ . Jeho síla, moc, se týká i nemocí. Když přijde Bůh ve své moci, tak s ním přijde i zdraví a Iz.33:23  :Nikdo z obyvatel neřekne: "Jsem nemocen." Lidu, který tam bydlí, bude odpuštěna nepravost“ 

 

Z toho jasně vyplývá, že nemoc jako taková souvisí s odpuštěním nepravostí tedy s Boží milostí a obětí Pána Ježíše na Golgotě. Nikdo neřekne, že je nemocen, protože bude odpuštěna nepravost !

 

3.4. Zdroj životní energie není „čchi“, „čakry“ a jejich harmonice nebo „prána“

 

Zdrojem životní energie resp. „tvořivých životních sil“ je Bůh sám Jan 1: 1 – 4Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh.  To bylo na počátku u Boha.  Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.  V něm byl život a život byl světlo lidí.“

 

3.5. Nemoc v souvislosti s působením démonských sil a Satana

 

Ježíš vymítal démony a uzdravoval. Často souvisí nemoc s působením duchovních bytostí. Dá se to odvodit z textu

 

Lk 4: 36 – 39 „  Na všechny padl úžas a říkali si navzájem: "Jaké je to slovo, že v moci a síle přikazuje nečistým duchům a oni vyjdou!" A pověst o něm se rozhlásila po všech místech okolní krajiny.  Povstal a odešel ze synagógy do Šimonova domu. Šimonova tchyně byla soužena silnou horečkou; i prosili ho za ni.  Postavil se nad ní, pohrozil horečce a ta ji opustila. Ihned vstala a obsluhovala je „  

 

Pohrozil ( Kral.př. používá výraz „poručil“ ) horečce a ta jí opustila. Petrova tchyně byla ihned zdravá a mohla jim posluhovat. Mnohé nemoci mohou  přivodit démoni jakožto služebníci moci zla a trápení lidí.

 

Petrova tchyně poznala, že i když zeť odešel z domácnosti, od své rodiny za Ježíšem,  že jim Pán umí pomoci a pomůže.Možná byl jeho odchod do učednictví mezi ní a Petrem problém ve vztazích, mohla mu to vyčítat, že jsou s dcerou na všechno sami. Po této události se na jeho učednictví začala dívat jiným očima. Možná mu pak už nikdy nic nevyčítala …!!!

 

3.6. Jak  prosit Boha o uzdravení a věřící s darem uzdravování

 

Jak 5:14 – 16Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno.  Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého

 

V ep.Jakubově je návod jak se postavit k nemoci . Zde opět zdraví souvisí s duchovní čistotou a posvěcením. Všechno souvisí s naším stavem – hříšností jako vlastností lidského rodu a Boží milostí v Kristu zjevené na Golgotě.

 

Výklad

 

Protože nemoci souvisí s hříšností člověka, lze uzdravit postižení „duše“ , „ducha“ i „těla“ modlitbou víry. Předchází tomu vyznání hříchů ( nahlas jeden druhému). Postup je jasný : Pozvat starší sboru, vyznat hříchy, mazat olejem a modlitby starších za uzdravení  

 

3.7. Uzdravování jako duchovní dar – charisma

 

Boží moc – Duch svatý – působí i skrze obdarované věřící lidi tak jak chce. Proto může dojít ( a dochází) k uzdravení i skrze pomazané služebníky ( rozuměj uschopněné Duchem svatým). Pán Ježíš je nám příkladem Lk. 13:12 „ Když ji Ježíš spatřil, zavolal ji a řekl: "Ženo, jsi zproštěna své nemoci" a vložil na ni ruce;“ . Existuje „charisma“, dar uzdravování …… a věřím, že se konci doby milosti bude zvyšovat počet těch, skrze které bude Duch sv. dělat zázraky a potvrzovat slovo evangelia nebo mluveného Božího slova

 

Modlitba víry starších podle ep.Jakuba a charisma uzdravování jsou dvě rozdílné služebnosti se stejným cíle – uzdravení nadpřirozeným Božím zásahem pro zjevení Boží slávy

 

 

3.8. Nemoc přichází z Boží vůle, ale ne vždy je Bohem způsobena

 

V Bibli je často spojována otázka uzdravení s Boží vůlí . 5 Moj. 28:59  „ dopustí Hospodin na tebe i na tvé potomstvo neobyčejné rány, rány veliké a vytrvalé i nemoci zlé a vytrvalé

 

Není to nerovnováha proudění vesmírně energie „čchi“, v čakrách anebo problém v práně ! Je to Boží vůle, kdy dopustí, aby kvůli naší hříšnosti došlo k poruše našeho zdraví. Tohle dokáže plně přijmout jen ten, kdo zná Boží charakter

 

Z Jobova příběhu víme, že někdy Bůh dopustí, aby k narušení našeho zdraví došlo činností Satana a sil moci zla  Job 1: 9 – 12 „ Satan však Hospodinu odpověděl: "Cožpak se Jób bojí Boha bezdůvodně?  Vždyť jsi ho ze všech stran ohradil, rovněž jeho dům a všechno, co má. Dílu jeho rukou žehnáš a jeho stáda se na zemi rozmohla.  Ale jen vztáhni ruku a zasáhni všechno, co má, hned ti bude do očí zlořečit."  Hospodin na to satanovi odvětil: "Nuže, měj si moc nade vším, co mu patří, pouze na něho ruku nevztahuj." A satan od Hospodina odešel

 

O kapitolu dál se dovídáme pokračování. Satan sáhl na Jobovi nejbližší a na jeho majetek. Job Bohu nezlořečil …. a tak Satan přitvrdil …a Bůh mu to dovolil  Job 2: 3 – 7 „  Hospodin se satana zeptal: "Zdalipak sis všiml mého služebníka Jóba? Nemá na zemi sobě rovného. Je to muž bezúhonný a přímý, bojí se Boha a vystříhá se zlého. Ve své bezúhonnosti setrvává dosud, ačkoli jsi mě proti němu podnítil, abych ho bezdůvodně mořil." Satan však Hospodinu odpověděl: "Kůži za kůži! Za sebe samého dá člověk všechno, co má. Ale jen vztáhni ruku a dotkni se jeho kostí a jeho masa, hned ti bude do očí zlořečit." Hospodin na to satanovi odvětil: "Nuže, měj si ho v moci, avšak ušetři jeho život." A satan od Hospodina odešel a ranil Jóba od hlavy k patě ošklivými vředy. „

 

3.9. Nemoc jako výchovný prostředek k návratu do Boží blízkosti

 

Někdy může Bůh použít nemoci jako výchovného prostředku pro to, aby se na Něj postižený rozpomněl. Ne z plezíru, ale proto, že ho Bůh potřebuje pro své plány a plnění Jeho úradků

 

2 Par. 16:12  „V třicátém devátém roce svého kralování onemocněl Ása přetěžkou nemocí nohou. Ale ani ve své nemoci se nedotazoval Hospodina, nýbrž vyhledal jen lékaře

 

3.10. Nemoci v apoštolské době se nevyhýbali těm nejaktivnějším Božím lidem

 

Ap.Pavel měl nějakou nemoc. Někteří se domnívají, že slabozrakost. Také zřejmě koktal, neměl dobrou výslovnost a nebyl rétorik.   

 

2 Kor.12:7 – 10   „A abych se nepovyšoval pro výjimečnost zjevení, jichž se mi dostalo, byl mi dán do těla osten, posel satanův, který mne sráží, abych se nepovyšoval. Kvůli tomu jsem třikrát volal k Pánu, aby mne toho zbavil,  ale on mi řekl: "Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla." A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova.  Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný.“.

 

Ap.Pavel dává některé rady svému „synovi“ – Timoteovi, který měl nějaké žaludeční problémy  1 Tim. 5:23 Nenuť se pít vodu, ale kvůli svému žaludku a kvůli svým častým nemocem mírně užívej vína

 

Nemoci se nevyhýbají ani věřícím  

 

Fil.2:25-28 „ Za nutné jsem však uznal poslat k vám Epafrodita, svého bratra, spolupracovníka i spolubojovníka, kterého jste vyslali, aby mi posloužil v tom, co jsem potřeboval.  Stýskalo se mu totiž po všech vás a byl znepokojen, že jste se doslechli o jeho nemoci.  A opravdu byl nemocen na smrt; ale Bůh se nad ním smiloval, a nejen nad ním, ale i nade mnou, abych neměl zármutek na zármutek.  Proto jsem ho poslal co nejdříve k vám, abyste měli radost, že ho zase vidíte, a tak aby mi ubylo starostí“  .

 

Výklad

 

Nikdo z věřících nemá zajištěno trvalé zdraví. Neexistuje „nárokové uzdravení“. Vždy jde o Boží milost a Jeho suverénní rozhodnutí

 

Na druhé straně může být každý uzdraven z Boží vůle. Nedojde-li k tomu, pak si můžeme spolu s ap.Pavlem říci : Dost mám Boží milosti ! Jsem spasen pro věčnost a jsem i tak naplněn Duchem svatým. Bůh je ve mně a můžu být proměňován do Jeho obrazu. Není to nic jednoduchého, zejména pro toho, kdo zdraví ztratí  

 

4. Závěr

 

Z uvedeného vyplývá, že drtivá většina alternativních metod léčení a podpory zdraví má své kořeny ve východní filosofii a náboženství. Křesťan se nesmí nechat zmást výsledky ! Musí zkoumat podstatu léčby resp. co nebo kdo léčí. Jinak se dopouští „duchovního smilstva“ tedy si přivlastňuje způsob léčby, který není v souladu s poznáním Písem

 

Někdo namítne : Vždyť tyto metody mají mnohdy úžasné výsledky. Tak proč je nepoužít ? 

 

Když byl lid Izraele v egyptském zajetí, tak Mojžíš s Áronem chodili za faraónem s tím, aby je propustil. Bůh dopouštěl různé rány ( katastrofy) na Egypt. Je zajímavé, že první tři rány dokázali udělat i egyptští  čarodějníci…..

 

2 Moj. 8: 2 – 3Áron vztáhl ruku nad egyptské vody a žáby vylézaly, až pokryly egyptskou zemi. Ale totéž učinili věštci svými kejklemi a i oni vyvedli na egyptskou zemi žáby

ale další už nemohli napodobit …… 

 

2 Moj. 8 : 13 – 15I učinili tak. Áron vztáhl ruku s holí a udeřil do prachu na zemi a na lidech i na dobytku se objevili komáři. Po celé egyptské zemi se ze všeho prachu země stali komáři.  Když totéž chtěli učinit věštci svými kejklemi, totiž vyvést komáry, nemohli. A komáři byli na lidech i na dobytku.  Věštci tedy řekli faraónovi: "Je to prst Boží."……..“

 

Čarodějníci uměli hodně ! Dělali to za ně démonské moci zla, které mají od Boha propůjčenu jistou moc a sílu

 

Umějí dost, ale udělat z neživé hmoty ( prachu) život ( komáry ) nemohli

 

Stvořitel a dárce života je jen Bůh !

 

Další místo, které mluví o moci démonských sil je v Ž 82.  „ V shromáždění bohů postavil se Bůh….“  Ž 82:1-8 

 

Svrchovaný Bůh vykoná soud mezi bohy. Reformace ( Kalvín) se domnívala, že jde o lidské soudce, kteří nesoudí podle práva. Slovo „ uprostřed bohů..“ je v orig. „Elohim“ – označuje „božstvo“ na rozdíl od člověka

 

Ž 29:1-11Přiznejte Hospodinu, synové Boží, přiznejte Hospodinu slávu a sílu... .atd. Bible zná pojem „bůh“ a myslím si, že jde o padlé anděly kterým Bůh dovolí uctívání ze strany člověka ( Bůh ctí naši svobodnou vůli) a propůjčuje ( dočasně) jistou moc. Je to proto, aby člověk mohl prokázat svůj vztah k pravému Bohu na základě víry v Boží slovo a odvrátit se od své zlé cesty, vymanit se z moci temnosti a vstoupit do království Boží lásky

 

Pokud se lidé vztahují k jiným duchovním bytostem než je Bůh Stvořitel, pak jde vždy o duchovní mocnosti moci zla ( Bible další duchovní sílu a moc nezná)

 

Jde o celé hierarchické systémy – řecky „achrón“ = „vlády“ , které také stojí za „čchi“, „čakrami“ a „pránou“. Není to nějaká energie, která uvádí do harmonice tělo a vesmírnou energii ( „tachyony“  jakožto její částečky jak se to snaží namluvit hnutí New Age) a tím udržuje zdraví a dlouhověkost. Křesťan vede v této oblasti duchovní boj, někdy i za cenu ztráty svého zdraví

 

Ef. 6:12Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla

 

Třeba i tím, že odmítneme alternativní způsob léčby protože jsme v Božích rukou. Bůh nás může uzdravit, ale také nemusí ! Křesťan by neměl vyhledávat alternativy protože jedinou alternativou je víra v Boha a Boží moc

 

Diskusní téma: Alternativní medicína II

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek