Vašek Dobiáš

Bůh je Bohem živých

01.02.2015 19:43
Bůh je Bohem živých"  V ten den přišli za ním saduceové, kteří říkají, že není vzkříšení, a předložili mu dotaz:   "Mistře, Mojžíš řekl: `Zemře-li někdo bez dětí, ať se s jeho manželkou podle řádu švagrovství ožení jeho bratr a zplodí svému bratru potomka.´  U nás bylo sedm...
Celý článek

Novoroční

04.01.2015 20:22
NOVOROČNÍSešli jsme se v první neděli Nového roku. Mnozí bilancují minulý rok a s nadějí očekávají nové zkušenosti v roce dalším. My, jakožto věřícílidi, upínáme svoji naději k Bohu -  Otci, Synu a Duchu svatému. Jak víme z epištoly k Židům, cit. "Ježíš Kristus je...
Celý článek

Oddechový čas

14.12.2014 19:06
Oddechový čas( Lk. 2:8-19) " A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda.  Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň.  Anděl jim řekl: "Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost,...
Celý článek

Zápas o charakter Církve - III.

30.11.2014 11:56
Zápas o charakter Církve - III. Celá ep. Galatským se zabývá zápasem rané Církve o svou identitu. V minulých dvou kázáních jsme si řekli, že Pavel je apoštolem stejným jakými jsou apoštolé z řad Ježíšových učedníků. Jeho autorita spočívá v tom, že je, cit. "....... vyslaný ne od...
Celý článek

Zápas o charakter Církve - II.

16.11.2014 11:56
Zápas o charakter Církve - II.Minule jsme si otevřeli úvodní slova apoštola Pavla v jeho epištole do oblasti Galácie. Zabývali jsme se působením věřících z řad původních farizejů, kteří přišli do založených sborů ap. Pavlem a učili, že je potřeba dodržovat jisté prvky Mojžíšovského Zákona...
Celý článek

Zápas o chrakter Církve - I.

02.11.2014 11:59
Zápas o charakter Církve - I." Pavel, apoštol vyslaný ne od lidí nebo skrze člověka, ale skrze Ježíše Krista a Boha Otce, který ho vzkřísil z mrtvých,  a všichni bratři, kteří jsou se mnou, sborům Galacie:   Milost vám a pokoj od Boha našeho Otce a Pána Ježíše Krista, který dal sám...
Celý článek

Žena oděná sluncem - III.

19.10.2014 15:26
Žena oděná sluncem - III.Minule jsem připomněl rčení, které tu a tam slyšíme  z úst historiků i některých osvícených politiků, cit.  "Kdo nezná svou minulost, je odsouzen ji opakovat! " Myslí se tím poučení z historie a snaha neopakovat minulé chyby ve společnosti. Přišel jsem s...
Celý článek

Žena oděná sluncem - II.

05.10.2014 15:57
Žena oděná sluncem - II.Obecně se dá říci, že lidská zkušenost je velmi cenná.  Je dobré se umět poučit z toho, co se nám kde a kdy přihodilo.  Po revoluci v roce 1989 ; a v podstatě doposud, můžeme slyšet rčení "Kdo nezná svou minulost, je odsouzen ji opakovat!  " Myslí se...
Celý článek

Žena oděná sluncem - I.

21.09.2014 12:28
  Žena oděná sluncem - I.  Dnes mám první příspěvek  k tématu ve kterém se budeme zabývat duchovním bojem Satana proti Církvi Boží. Církví nemyslím ŘKC nebo kteroukoli jinou církev podle jména. Jde o všechny znovuzrozené věřící lidi, kteří byli Duchem svatým...
Celý článek

Vztahy v Církvi

07.09.2014 22:10
Vztahy v Církvi "Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblecte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost.  Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy.  Především však mějte lásku, která všechno spojuje...
Celý článek
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>