Vašek Dobiáš

Temnota před světlem

06.12.2015 16:08
Temnota před světlemIzajáš 9:1-3  "Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. Rozmnožil jsi národ, rozhojnil jsi jeho radost; budou se před tebou radovat, jako se radují ve žních, tak jako jásají ti, kdo se dělí o...
Celý článek

Holubička v rozsedlině skály

22.11.2015 20:44
Holubičkav rozsedlině skály" Fíkovník nasadil první plody, voní kvítky vinné révy. Vstaň, má přítelkyně, krásko má, a pojď!". Holubičko moje v rozsedlinách skály, v úkrytu nad strží, dopřej mi zahlédnout tvou tvář, dovol mi hlas tvůj slyšet. Jak lahodný je tvůj hlas! Jak půvabnou máš...
Celý článek

V polích u Lozic

01.11.2015 00:00
V polích u Lozic V pondělí jsem otevřel TV Noe a tam vysílali záznam z charismatické konference ŘKC Brno 2015. Shlédl jsem příspěvek, spíše svědectví, dnes kazatele sboru CASD Plzeň, Václava Vondráška. Vyprávěl jak po vysoké škole nastoupil na své první kazatelské místo v Luži....
Celý článek

Přátelství

25.10.2015 00:00
Přátelství Dnes se budeme zabývat přátelstvím mezi lidmi, ale i mezi člověkem a Bohem. Říká se, že skuteční přátelé se poznají ve chvíli, kdy procházíme nějakou krizí, nějakými problémy a nemůžeme dávat přátelům to, co od nás očekávají. Kolikrát jsem to slyšel z úst celebrit, herců a zpěváků....
Celý článek

Moudrost

11.10.2015 19:49
MoudrostDnes si přečteme úsek z epištoly Jakubovi 3: 13 - 18, cit."Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať ukáže své skutky dobrým způsobem života, v tichosti, kterou dává moudrost.  Máte-li však v srdci hořkou závist a svárlivost, nechlubte se moudrostí a nelžete proti pravdě.  To...
Celý článek

Islám a křestanství

27.09.2015 00:00
Islám a křesťanstvíVzhledem k situaci v Evropské unii, která čelí migrační vlně hraničící s invazí a střetem civilizací se dnesbudu zabývat rozdíly mezi oběma náboženstvími z teologického hlediska. V neděli, 20. 9. 2015, jsme se někteří zúčastnili přednášky Salmana Hasana o...
Celý článek

Dva světy III.

13.09.2015 00:00
Dva světy - III."Obrátíš-li se, Izraeli, je výrok Hospodinův, obrať se ke mně! ...... Toto praví Hospodin mužům judským i jeruzalémským: "Zorejte si úhor, nesejte do trní!  Obřežte se kvůli Hospodinu, obřežte svá neobřezaná srdce, mužové judští, obyvatelé Jeruzaléma, aby mé rozhořčení...
Celý článek

Dva světy II.

30.08.2015 00:00
Dva světy - II.Minule jsme si, poněkud více, rozebrali morální a myšlenkový prostor, ve kterém žijí ti, kdo jsou ve vzpouře proti Bohu. Řekli jsme si, že Bible podává zprávu o stvoření světů - viditelného a neviditelného. Připomenu Kol. 1:16, cit. " neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na...
Celý článek

Nikdy nekončící Milost

16.08.2015 11:21
Nikdy nekončící MilostVzpomněl jsem si na úžasnou chválu, která opěvuje Boží milost. V té chvále autor mluví o "nekončící Milosti" s velkým "M". Tím vyzvedl milost tak vysoko, jak jen to jde. Myslí tím Boha jako takového. Nejde mu až tak o Jeho slitování a udělení milosti v kauze...
Celý článek

Poznají i v církvi tvůj život s Kristem ?

02.08.2015 16:32
Poznají i v církvitvůj život s Kristem? Matouš 5:23-25aJako údy Těla Kristova jsme součástí "ekklésie", shromáždění Božího lidu. Ve společenství věřících jsou jiné způsoby než ve světě. Jde o "společenství proměněných" kde má být každý formován do obrazu Krista.  Je toproces řízený...
Celý článek
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>